Tytuł: Analiza skuteczności działań techniczno-taktycznych w zespołowych grach sportowych w aspekcie doskonalenia wybranych funkcji percepcji wzrokowej

Numer projektu: 0012/RS2/2013/52
Kierownik grantu: dr hab. Teresa Zwierko, prof. US

Jednym z istotnych uwarunkowań skuteczności działań techniczno-taktycznych zawodników zespołowych gier sportowych jest sprawność wzrokowych mechanizmów percepcyjnych. Szybkość wzrokowej lokalizacji przestrzennej, dyskryminacji poruszających się obiektów w centralnym i peryferyjnym polu widzenia, koordynacja wzrokowo-ruchowa, jak również stabilność utrzymania uwagi wzrokowej są kluczowymi czynnikami warunkującymi powodzenie działań ofensywnych i defensywnych zwłaszcza w sytuacji narastającego zmęczenia fizycznego.
Streszczenie projektu: Celem projektu jest wieloaspektowa analiza wpływu prowadzenia systematycznego programu ćwiczeń doskonalących wybrane funkcje percepcji wzrokowej na skuteczność działań technicznych i taktycznych w zespołowych grach sportowych. W badaniach udział wezmą zawodnicy i zawodniczki sekcji piłki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki i piłki nożnej zrzeszonych w Akademickim Związku Sportowym.
Analizie poddane zostaną funkcje układu wzrokowego w zakresie szybkości przewodnictwa sygnału w drodze wzrokowej, analizy ruchów gałek ocznych, wzrokowej lokalizacji przestrzennej, widzenia obuocznego – jednoczesnej percepcji, fuzji i stereoskopii oraz szybkości i poprawności reakcji motorycznej na bodźce pojawiające się w centralnym i peryferyjnym polu widzenia w symulowanych działaniach techniczno-taktycznych. Program doskonalenia funkcji percepcyjnych obejmuje m.in. ćwiczenia pleoptyczno-ortoptyczne, ćwiczenia zwiększenia zakresu widzenia obuocznego, konwergencji i akomodacji, ruchomości mięśni gałek ocznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz ćwiczenia właściwej fiksacji w czasie przebiegu działań techniczno-taktycznych. Ponadto w pracach eksperymentalnych zaplanowano zastosowanie wielofunkcyjnych trenażerów oraz technik multimedialnych doskonalących funkcje percepcyjne w warunkach specyfiki gry zespołowej. Proponowany program ćwiczeń został opracowany przy współpracy Katedry i Kliniki Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Instytutu Treningu i Terapii Wzroku w Warszawie. Implikacją praktyczną prowadzonych prac eksperymentalnych w proponowanej tematyce jest udoskonalenie procesu treningu sportowego w grach zespołowych w zakresie nowatorskich form i metod usprawniających zdolności percepcji wzrokowej. Efektem finalnym prac badawczych będzie opracowanie poradnika metodyczno-szkoleniowego dla trenerów i instruktorów akademickich sekcji sportowych w zakresie doskonalenia funkcji percepcyjnych u zawodników zespołowych gier sportowych.

Okres realizacji projektu: 18.11.2013 – 17.11.2016