Charakterystyka działalności dydaktycznej Katedry Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii

Kierownik katedry – dr hab. Monika Chudecka, prof. US

Pracownicy Katedry Anatomii Funkcjonalnej Człowieka i Biometrii realizują program dydaktyczny z zakresu budowy ciała człowieka, antropologii oraz biometrii ciała ludzkiego  dostosowany  do rodzaju kierunku studiów.
Kierunek : Wychowanie Fizyczne
Zakres materiału z anatomii człowieka dla tego kierunku  obejmuje szczegółową wiedzę z zakresu  układu ruchu człowieka (układ bierny i czynny) oraz układu narządów: nerwowy, pokarmowy, oddechowy, naczyniowy, moczowo-płciowy, wewnątrzwydzielniczy i narządy zmysłu. Materiał dotyczący układu ruchu stanowi 60% czasu przeznaczonego na ćwiczeniach.
Zakres tematów dotyczących anatomii funkcjonalnej to materiał obejmujący połączenia kości, mechanikę stawów,  nazewnictwo ruchów w stawach, mechanikę mięśni, zestawienie ruchów w stawach  oraz wykonujących je mięśni.
Antropologia  przedmiot obejmuje tematykę dotyczącą  zróżnicowania cech budowy somatycznej człowieka i predyspozycji morfologicznych w aspekcie determinanty do różnych dyscyplin sportowych; teoretycznych i praktycznych aspektów rozwoju biologicznego człowieka oraz podstawowe zagadnienia z zakresu filogenezy.
Kierunek : Zdrowie Publiczne  oraz Turystyka i Rekreacja
Materiał z anatomii  dla studentów tych kierunków obejmuje zagadnienia z zakresu ogólnej budowy narządu ruchu, morfofunkcjonalnych właściwości układu kostnego i mięśniowego oraz opis budowy układów narządów.
Antropologia i Biometria –  zakres materiału obejmuje metody pomiaru ciała ludzkiego; klasyfikacje badanych cech;  wykorzystywanie pomiarów antropometrycznych oraz składu ciała, a także przegląd i opis systemów typologicznych.