Tematyka badań i wykaz najważniejszych opublikowanych prac naukowych

 • dr hab. Monika Chudecka, prof. US

  Tematyka badawcza:
  1. Ocena dynamiki zmian i rozkładu temperatur powierzchni ciała osób trenujących wyczynowo sport oraz nietrenujących, badanych za pomocą termowizji, a także wpływu czynników morfologicznych i fizjologicznych na obraz termograficzny.
  2. Termowizyjna ocena rozkładu temperatur powierzchni ciała osób o różnym składzie ciała i różnym poziomie aktywności ruchowej oraz w różnych stanach fizjologicznych
  Dorobek naukowy to łącznie opublikowanych 50 prac badawczych w monografiach oraz  punktowanych, naukowych czasopismach polskich i zagranicznych. Tytuł rozprawy habilitacyjnej to Wykorzystanie metody termowizyjnej do oceny rozkładu, zakresu i dynamiki zmian temperatur powierzchni ciała osób w różnych stanach fizjologicznych oraz z wybranymi zaburzeniami metabolicznymi.
  Najważniejsze publikacje:
  Chudecka M., . Lubkowska A., Klimek A., Szyguła Z. 2008 Wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na rozkład i dynamikę zmian temperatury wybranych części ciała Inżynieria Biomedyczna Acta Bio-Optica et Informatica Medica 14,2,129-132
  Chudecka M. Lubkowska A. 2010 Temperature changes of selected body’s surfaces of handball players in the course of training estimated by thermovision, and the study of the impact of physiological and morphological factors on the skin temperature J.Ther.Biol. ,35, 8, 379-385.
  Klimek A. ,  Lubkowska A.,  Szyguła Z, Frączek B, Chudecka M. 2011 The Influence Of Single Whole Body Cryostimulation Treatment On The Dynamics And The Level Of Maximal Anaerobic Power., International Journal Of Occupational Medicine And Environmental Health24(2), 184-191
  Chudecka M. Lubkowska A.2012 The use of thermal imaging to evaluate body temperature changes of athletes during training and a study on the impact of physiological and morphological factors on skin temperature. Human Movement  13,  1,33-39
  Chudecka M., Lubkowska A., Kempińska-Podhorodecka A. 2014; Body surface temperature distribution in relation to body composition in obese women. Journal of Thermal Biology, 43:1-6, DOI: 10.1016/j.jtherbio.2014.03.001
  Chudecka M., Zaborski D., Lubkowska A., Grzesiak W., Modrzejewski A., Klimek A. 2014; The study of the dynamics of temperature changes in the chosen areas of body surface induced by a 10-day program of systemic cryostimulation  with the use of thermovision. Aviation Space and Environmental Medicine, 85(12):1170-1177
  Chudecka M., Lubkowska A. 2015; Thermal maps of young women and men. Inphrared Physic & Technology, 69:81-87, DOI:10.1016/j.infrared.2015.01.012
  Chudecka M., Lubkowska A., Leźnicka K., Krupecki K. 2015; The use of thermal imaging in the evaluation of the symmetry of muscle activity in various types of exercises ( symmetrical and asymmetrical ). Journal of Human Kinetics, 49:141-147, DOI: 10.1515/hukin-2015-0116
  Chudecka M., Lubkowska A. 2016; Thermal imaging of body surface temperature distribution in women with anorexia nervosa. European Eating Disorders Review, 24:57–61, (Article first published online: 31 JUL 2015), DOI: 10.1002/erv.2388

 • dr Elżbieta Sieńko-Awierianów

  Tematyka badawcza:
  1. Wpływ podejmowania aktywności turystyczno-rekreacyjnej na jakość życia ludzi pochodzących z różnych środowisk z uwzględnieniem różnic płci i wieku.
  2. Czynniki warunkujące aktywność fizyczną i jakość życia u ludzi po przeszczepieniu nerki.
  3. Wpływ treningu prioprioceptywnego na zmiany stabilizacji posturalnej i asymetrii morfofunkcjonalnej u osób po endoprotezoplastyce stawu kolanowego oraz z innymi dysfunkcjami narządu ruchu.
  Dorobek naukowy stanowi 58 opublikowanych prac naukowych. Udział w 16 konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
  Najważniejsze publikacje:
  Sieńko-Awierianów E., Stępień-Słodkowska M., Latkowska A., Głowacka E., Factors associated with physical activity in people with diabetes. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 2015, 12 (4), 73 – 81.
  Sieńko-Awierianów E., Eider J., Stępień-Słodkowska M., Marketing i Rynek. Wpływ klubów sportowych na rozwój kultury fizycznej oraz integrację społeczną w środowisku wiejskim na przykładzie Elite Sport Club w Mierzynie. Warszawa 11/2105, 57 – 62
  Stępień-Słodkowska M., Sieńko-Awierianów E., Influence of physical activity to improve quality of life women after 55 year of ages, [w:] Health behaviors of adolescents and adults. editet by Spisacka S. 2013, 309-319.

  Eider J., Sieńko-Awierianów E., Handel wewnętrzny. Nowe produkty na rynku turystyki uzdrowiskowej. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Warszawa, 2014, nr 6 (353), s. 198 – 204.  (ISSN 0438-5403).

  Sieńko E., Szczepanowska E., Jarska K., Programming of Outdoor Fromm of School Exercises At the Area of Ińsko Community (West Pomerania Region) as a Way of Heath Promotion In Polish School. Polish Journal of Environmental Studies 2008, Hard Olsztyn, Vol. 17, No. 4 A., s 373 – 379.