Charakterystyka działalności dydaktycznej Katedry Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej

Kierownik katedry – prof. dr hab. Oleksander Pryimakov

W Katedrze Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej realizowane są przedmioty związane z szeroko rozumianymi biologicznymi podstawami reakcji adaptacyjnej organizmu na realizowany wysiłek fizyczny, tj.: fizjologia człowieka, fizjologia wysiłku fizycznego, biochemia wysiłku fizycznego, biologia wysiłku fizycznego, bioenergetyka wysiłku fizycznego, genetyka w sporcie oraz molekularne podstawy wysiłku fizycznego.

Projekty naukowe

Tytuł projektu: Wpływ polimorfizmów wybranych genów (ACE, AMPD1, ATP1A2, HIF1, PPARD, GABPB1, VEGF, PPARG, ACTN3, IGF1, IL5, TNF) na charakter i zakres potreningowej odpowiedzi adaptacyjnej organizmu.
Numer projektu: 2012/07/B/NZ7/01155
Kierownik projektu: dr Agata Leońska-Duniec
Streszczenie projektu: Celem grantu było ustalenie wpływu polimorfizmów wybranych genów na charakter i zakres reakcji adaptacyjnej organizmu wywołanej regularną aktywnością fizyczną. Materiał badawczy stanowiło 201 niespokrewnionych ze sobą i nietrenujących młodych kobiet, które dobrowolnie uczestniczyły w dwunastotygodniowym treningu oraz badaniach. Każda z uczestniczek eksperymentu została poddana dwukrotnie (przed i po cyklu treningowym) badaniu antropometrycznemu oraz pomiarom poszczególnych parametrów fizjologicznych i biochemicznych. Od uczestniczek został także pobrany wymaz z nabłonka jamy ustnej, który stanowił materiał do badań genetycznych. Uzyskane wyniki umożliwiają poznanie uwarunkowań genetycznych reakcji zachodzących w ludzkim organizmie, co pozwala wstępnie przewidywać następstwa wykonywanych ćwiczeń fizycznych. Wiedza tego typu umożliwia zindywidualizować plany treningu prozdrowotnego i sportowego, czyniąc je o wiele bardziej efektywnymi (dzięki możliwości wczesnego i precyzyjnego kwalifikowania do sportu osób najlepiej do tego predysponowanych oraz trafnego przewidywania rezultatów treningu), ale i bezpiecznymi (dzięki możliwości oszacowania wartości progowych dla występowania różnego rodzaju przeciążeń organizmu, związanych z tym jednostek chorobowych czy kontuzji oraz dokładniejszemu planowaniu efektywnych sposobów przeciwdziałania i leczenia urazów i chorób).