Charakterystyka działalności naukowej Katedry Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej

Wiodącym tematem naukowym realizowanym w Katedrze Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej są biologiczne podstawy adaptacyjnej odpowiedzi organizmu na wysiłek fizyczny. Prowadzone w katedrze badania swoim zakresem obejmują genetykę, biochemię i fizjologię, przy czym szczególny nacisk kładziony jest na możliwości praktycznego wykorzystania realizowanych badań.

Tematyka badań i wykaz najważniejszych opublikowanych prac naukowych

prof. dr hab. Oleksander Pryimakov

Tematyka badawcza:
Adaptacja funkcjonalna organizmu na obciążenia fizyczne.

Najważniejsze publikacje naukowe:
1. Приймаков А.А., Щегольков А.Н., Коленков А.В.: Диагностика резервных возможностей нервно-мышеч¬ной системы спортсменов при выполнении  скоростно-силовой работы .Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2010, 6, 245-249.
2. Приймаков А.А.: Взаимосвязи систем регулирования равновесия в вертикальной стойке и управления произвольными движениями у спортсменов-стрелков. Физическое воспитание студентов. 2010,3,75-77.
3. Приймаков А.А., Щегольков А.Н., Ящанин Я.: Критерии резервных возможностей нервно-мышеч¬ной системы спортсменов при выполнении  скоростно-силовой работы. Еколого-біологічні питання освити і виховання. – Одеса: Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, 2010, 95-99.
4. Приймаков А.А.: Взаимосвязи систем регулирования устойчивости равновесия в вертикальной позе и точности произвольного движения у стрелков. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. 2010, 66, 645-649.
5. Приймаков А.А., Доценко Е.Н., Приймаков Е.А., Ейдер П.: Повышение резервных возможностей системы управления циклическим точностным движением у студенток специальной медицинской группы. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. 2010, 66, 390-394.

 

dr Rafał Buryta

Tematyka badawcza:
1. Optymalizacja procesu treningowego w sporcie amatorskim i wyczynowym.
2. Trening funkcjonalny jako optymalizacja przygotowania motorycznego w sporcie wyczynowym.
3. Adaptacja fizjologiczna organizmu do specyficznych, zróżnicowanych obciążeń treningowych.

Najważniejsze publikacje naukowe:
1. Buryta R., Jaszczanin J., Krupecki K., Buryta B.: Scienficance of Controlling the intensity of Various types of effort in football. Physical Culture and Sport In Universities 2010, s.25-28.
2. Buryta M., Jaszczanin N., Krupecki K., Buryta R.: Influence of died on resting indicators of lactate concentration. Physical Culture and Sport In Universities 2010, s.28-29.
3. Kolbowicz M., Eider J., Jaszczanin J., Krupecki K., Buryta R., Cięszczyk P.: Threshold of anaerobic changes versus final result on rowing ergometr at the 2000 meters. Physical Culture and Sport In Universities 2010, s.77-80.
4. Buryta B., Buryta R.: Functional assessment and its significance in sport. Physical Culture and Sport in Universities 2010, s.192-194.
5. Kaźmierczak T., Krupecki K., Jaszczanin J., Jaszczanin N., Kolbowicz M., Buryta R.: Controlling the training process in sport of handicapped people, based on the example of rowing. Physical Culture and Sport In Universities 2010, s.229-232

 

dr Agata Leońska-Duniec

Tematyka badawcza:
1. Uwarunkowania genetyczne predyspozycji do uprawiania sportu – projekt Talent Search
2. Podłoże genetyczne występowania kontuzji w sporcie ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia genów kodujących białka kolagenowe.
3. Genetyczne podłoże odpowiedzi adaptacyjnej organizmu na realizowany trening.
Tytuł projektu: Wpływ polimorfizmów wybranych genów (ACE, AMPD1, ATP1A2, HIF1, PPARD, GABPB1, VEGF, PPARG, ACTN3, IGF1, IL5, TNF) na charakter i zakres potreningowej odpowiedzi adaptacyjnej organizmu.
Numer projektu: 2012/07/B/NZ7/01155
Kierownik projektu: dr Agata Leońska-Duniec
Streszczenie projektu: Celem grantu było ustalenie wpływu polimorfizmów wybranych genów na charakter i zakres reakcji adaptacyjnej organizmu wywołanej regularną aktywnością fizyczną. Materiał badawczy stanowiło 201 niespokrewnionych ze sobą i nietrenujących młodych kobiet, które dobrowolnie uczestniczyły w dwunastotygodniowym treningu oraz badaniach. Każda z uczestniczek eksperymentu została poddana dwukrotnie (przed i po cyklu treningowym) badaniu antropometrycznemu oraz pomiarom poszczególnych parametrów fizjologicznych i biochemicznych. Od uczestniczek został także pobrany wymaz z nabłonka jamy ustnej, który stanowił materiał do badań genetycznych. Uzyskane wyniki umożliwiają poznanie uwarunkowań genetycznych reakcji zachodzących w ludzkim organizmie, co pozwala wstępnie przewidywać następstwa wykonywanych ćwiczeń fizycznych. Wiedza tego typu umożliwia zindywidualizować plany treningu prozdrowotnego i sportowego, czyniąc je o wiele bardziej efektywnymi (dzięki możliwości wczesnego i precyzyjnego kwalifikowania do sportu osób najlepiej do tego predysponowanych oraz trafnego przewidywania rezultatów treningu), ale i bezpiecznymi (dzięki możliwości oszacowania wartości progowych dla występowania różnego rodzaju przeciążeń organizmu, związanych z tym jednostek chorobowych czy kontuzji oraz dokładniejszemu planowaniu efektywnych sposobów przeciwdziałania i leczenia urazów i chorób).

Najważniejsze publikacje naukowe
1. Cięszczyk P., Eider J., Ostanek M., Leońska-Duniec A., Ficek K., Kotarska K. Is the C34T Polymorphism of the AMPD1 gene Associated with Athlete Performance in Rowing. International Journal of Sports Medicine. 2011; 32  (12): 987-991
2. Cięszczyk P., Eider J., Ostanek M., Arczewska A., Leońska-Duniec A., Sawczyn S., Ficek K., Krupecki K., Association of the ACTN3 R577X polymorphism in Polish power-orientated athletes. Journal of Human Kinetics. 2011, 28, 5-11.
3. Maciejewska A., Leońska-Duniec A., Cięszczyk P., Sawczuk M., Ficek K., Eider J., Sawczyn S. The GABPB1 gene A/G polymorphism in Polish rowers– Journal of Human Kinetics, 2012,31,59-62
4. Cięszczyk P., Eider J., Arczewska A., Ostanek M., Leońska-Duniec A., Sawczyn S., Ficek K., Jascaniene N., Kotarska K., Sygit K., The HIF1A gene Pro582Ser polymorphism in Polish power-orientated athletes. Biology of Sport 2011,28,111-114.
5. Cięszczyk P., Eider J., Leońska-Duniec A., Ostanek M. Sawczuk M., Maciejewska A., Ficek K., Sygit K., Kotarska K. Distribution of the AMPD1 T34C polymorphism in polish power-orientated athletes. Journal of Sports Sciences. 2012:30:31-35