Charakterystyka działalności dydaktycznej Katedry Kinezjologii i Sportów Zespołowych

kierownik katedry – dr hab. Teresa Zwierko, prof US

Działalność dydaktyczna Katedry  Kinezjologii i  Sportów Zespołowych koncentruje się na dwóch obszarach: kinezjologii – dziedzinie obejmującej poznanie uwarunkowań czynności ruchowych człowieka, oraz zespołowych grach sportowych, w szczególności zawierających zagadnienia związane z teorią i metodyką piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki, unihokeja, plażowych form sportowych, zespołowych gier rekreacyjnych i innych. W ramach programowych zajęć dydaktycznych prowadzone są
specjalizacje sportowe, dzięki którym studenci nabywają kompetencje specjalistyczne z wybranej gry sportowej uzyskując stopień instruktora. Dodatkowo studenci uczestniczący w specjalizacji piłka nożna są przygotowani do podjęcia egzaminu na stopień trenera UEFA C, natomiast na specjalizacji piłki ręcznej zdobywają licencję C Związku Piłki Ręcznej w Polsce. W Katedrze prowadzone są seminaria dyplomowe proponujące szeroką tematykę badawczą z zakresu między innymi uwarunkowań sprawności specjalnej w zespołowych grach sportowych, analizy gry, uwarunkowań przebiegu procesów sensomotorycznych.