Charakterystyka działalności naukowej Katedry Kinezjologii i Sportów Zespołowych

W Katedrze Kinezjologii i Sportów Zespołowych prowadzone są badania w zakresie uwarunkowań osiągnięć w różnych działaniach motorycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych. Prowadzona tematyka badawcza ukierunkowana jest na wieloaspektowe poznanie czynników determinujących osiągnięcia w takich dyscyplinach, jak: koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa oraz piłka nożna. Ponadto prace badawcze związane są z diagnozą poziomu aktywności fizycznej i zachowań zdrowotnych oraz oceną wybranych parametrów sprawności motorycznej szczególnie istotnych z punktu widzenia utrzymania zdrowia i dobrej jakości życia. Biorąc pod uwagę kierunki badań przyjęte w planie zadaniowym Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia podejmowana problematyka badawcza Katedry odpowiada  wytyczonym kierunkom naukowych jakim jest poznanie uwarunkowań osiągnięć we współczesnym sporcie oraz ewaluacja aktywności fizycznej służącej zdrowiu w różnych grupach społecznych.
Katedra w ramach działalności laboratorium kinezjologii CBSFC sprowadzi prace badawcze związane w szczególności z poznaniem uwarunkowań przebiegu procesów sensomotorycznych u sportowców w warunkach spoczynku i wysiłku fizycznego, oraz badania analizy ruchu i kontroli motorycznej osób zróżnicowanych wiekiem, płcią oraz stanem zdrowia. Prowadzone badania dotyczą analizy zarówno mechanizmów percepcyjnych, jak również mechanizmów decyzyjnych i efektorowych, bezpośrednio determinujących efektywność zachowań ruchowych. Główne kierunki badań:
– Ocena przebiegu procesów sensomotorycznych na różnych etapach przetwarzania informacji,
– Badania sprawności funkcjonalnej w aspekcie oceny ryzyka upadków osób z dysfunkcją narządu wzroku,
– Diagnoza sportowa – analiza uwarunkowań osiągnięć w różnych działaniach motorycznych.

W latach 2013-2016 pracownicy Katedry realizowali grant MNiSW w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego”  (RSA201852, numer umowy: 0012/RS2/2013/52) pt.  Analiza skuteczności działań techniczno-taktycznych w zespołowych grach sportowych w aspekcie doskonalenia wybranych funkcji percepcji wzrokowej.