Charakterystyka działalności dydaktycznej Katedry Profilaktyki i Terapii Zajęciowej

Kierownik katedry – dr hab. Joanna Kruk, prof. US

Działalność dydaktyczna Katedry Profilaktyki i Terapii Zajęciowej jest ukierunkowana na przygotowanie studenta do pracy w placówkach kształcących i wychowujących dzieci i młodzież z różnymi dysfunkcjami w ramach lekcji wychowania fizycznego i innych zajęć związanych ze sportem, rewalidacją, turystyką i rekreacją. Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta ze specyfiką pracy z osobami niewidomymi, głuchymi, niepełnosprawnymi ruchowo i umysłowo oraz z innymi zaburzeniami.
Pracownicy katedry promują również od wielu lat działalność wolontariacką studentów, opierającą się na współpracy ze szczecińskimi ośrodkami o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, szkołami specjalnymi dla dzieci i młodzieży specjalnej troski oraz z Klubem Sportowym Inwalidów „Start”.