Tematyka badań i wykaz najważniejszych opublikowanych prac naukowych

dr hab. Joanna Kruk, prof. US

Tematyka badań własnych:
Związek aktywności fizycznej z ryzykiem zachorowania na raka sutka na przykładzie kobiet z województwa zachodniopomorskiego.

Podjęty problem badawczy skoncentrowany jest na:
1. Określeniu roli aktywności fizycznej w etiologii nowotworów złośliwych, ze szczególnym uwzględnieniem raka sutka;
2. Identyfikacji uznanych i prawdopodobnych czynników ryzyka zachorowania na raka sutka;
3. Określeniu roli aktywności fizycznej w prewencji i terapii chorób chronicznych;
4. Identyfikacji okresu życia kobiety, w którym aktywność fizyczna może najskuteczniej chronić przed wystąpieniem raka sutka;
5. Określeniu rodzaju aktywności fizycznej i jej determinantów, niezbędnych do obniżenia ryzyka zapadalności na raka sutka;
6. Ocenie wpływu stresu psychologicznego i oksydacyjnego na zdrowie człowieka.

Najważniejsze publikacje:

1. Kruk J., Aboul-Enein B., Bernstein J., Marchlewicz M.; Dietary alkylresorcinols and cancer prevention: a systematic review; European Food Research and Technology, vol. 243:1693-1710, 2017 (IF 1,919; pkt. 25)
2. Kruk J., Aboul-Enein H.Y.; Reactive oxygen and nitrogen species in carcinogenesis: Implications of oxidative stress on the progression and development of several cancer types; Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, vol. 17(11): 904-919, 2017 (IF 2 2,645; pkt. 30)
3.Kruk J., Aboul-Enein H.Y.; What are the links of prostate cancer with physical activity and nutrition? A systematic review article; Iranian Journal of Public Health, vol. 45, 12:1558-1567, 2016 (IF 0,768; pkt. 15)
4. Kruk J., Kubasik-Kładna K., Aboul-Enein H.Y.: The role oxidative stress in the pathogenesis of eye diseases: current status and a dual role of physical activity; Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2016, 16, 3:241-257 (IF 2,661; pkt. 30)
5. Kruk J.: Lifestyle components and primary breast cancer prevention; Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, vol. 15, 24:10543-10555, 2014 (IF 2,514; pkt. 15)
6. Kruk J., Duchnik E.; Oxidative stress and skin disease: Possible role of physical activity; Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, vol. 15, 2:561-568, 2014 (IF 2,514; pkt. 15)
7. Kruk J.; Health and economic costs of physical inactivity; Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, vol. 15, 18:7499-7503, 2014 (IF 2,514; pkt. 15)
8. Kruk J.; Overweight, obesity, oxidative stress and the risk of breast cancer; Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 15, 22:9579-9586, 2014 (IF 2,514; pkt. 15)
9. Kruk J.; Self-reported psychological stress and the risk of breast cancer: A case-control study; Stress – The International Journal on the Biology of Stress, vol. 15, 2:162-171, 2012 (IF 3,252; pkt. 30)

Monografia
Kruk J: Aktywność fizyczna a zachorowalność na raka sutka kobiet z województwa zachodniopomorskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 225 stron, Szczecin 2010.

Monografia
Kruk J: Aktywność fizyczna a zachorowalność na raka sutka kobiet z województwa zachodniopomorskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 225 stron, Szczecin 2010.

dr hab. Maria Alicja Nowak, prof. US

Tematyka badań własnych:
1. Przemiany w stylu życia aktywnych fizycznie kobiet w latach 1995-2015.
2. Aktywizacja ruchowa polskiego społeczeństwa.
3. Aktywność społeczno-kulturalna starszych osób.
4. Postawy młodych ludzi wobec problemów starości i starzenia się społeczeństwa.
5. Jakość kształcenia na kierunkach: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz zdrowie publiczne.

Najważniejsze publikacje:

1. Kotarska K., Nowak M.A. (2018), Determinants of self-assessment of physical fitness in persons aged 45-89, Health Prob Civil. 12(2): 118-125. https://doi.org/10.5114/hpc.2018.74689.
2. Zdunek B., Nowak M.A. (2018), The conditions of practicing association football by women (2018), Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. vol. 22 no. 2, pp. 39-50, 10.18276/cej.2018.2-05
3. Nowak M.A., Nowak L. (2017), Health and Physical Fitness as Value Determining Health-Oriented Behaviors in Women Aged 45-59 and 60-74, Handel Wewnętrzny, 4(369); 343-353.
4. Kotarska K., Nowak M.A. (2017), Health self-assessment in presently and previously physically active people aged 45-89 years, Polish Journal of Sport and Tourism, tom 24, nr 3, 178-191.
5. Nowak M., Troczyńska N., Forjasz J., Nowak L. (2016), Chosen aspects of lifestyle of physically active women aged 45-59 and 60-74, Health Probems of Civilization, Vol. 10, Issue 3: 28-35. Doi:10.5114/hpc.2016.61364.
6. Forjasz J., Nowak M.A. (2015), The physical development, eating habits and physical activity of children attending music school, Polish Journal of Sport and Tourism, 22(3) s. 172-181.
7. Nowak M.A., Nowak L. (2013), Socio-demographic conditions of the realization of health-oriented lifestyles by women, Archives of Budo 9(1) s. 29-37. 15 pkt.
8. Nowak M.A., (2011), Physical Activity and its Associations with other Lifestyle Elements in Polish Women, Journal of Human Kinetics, Vol. 29, s. 161-172. DOI:10.2478/v10078-011-0050-9.
9. Nowak M., Kitowska M., Rynkiewicz T., Piekarski R., Żurek P., Rynkiewicz M. (2010), Motives vs. age, training experience, and sporting level in sumo wrestlers, Archives of Budo, 6(1), s. 7-12.

Monografie:
Nowak M. (2008), Aktywność fizyczna w prozdrowotnym stylu życia kobiet. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego, 436 s. (Seria: Monografie Nr 374).
Nowak M.A., Piekarski R., Kuriańska-Wołoszyn J. (2016), Gimnastyka. Ćwiczenia na przyrządach. Gorzów Wlkp.: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2016, s. 188.

mgr Radosław Sroka

Tematyka badań:
Wpływ ćwiczeń fizycznych na rozwój i zachowanie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Zainteresowania badawcze skupiają się na:
1. Określeniu poziomu sprawności fizycznej oraz wieku rozwojowego w zakresie motoryki dużej u badanych autystów.
2. Wpływie ćwiczeń fizycznych zawartych w indywidualnych programach terapeutycznych na sprawność ruchową dzieci z autyzmem.
3. Określeniu wpływu intensywnych ćwiczeń fizycznych na częstość występowania zachowań niepożądanych (trudnych).
4. Kryteriach doboru ćwiczeń fizycznych ze względu na specyfikę deficytów intelektualnych, poznawczych i fizycznych u dzieci z autyzmem.

Publikacje:

1. Sroka R.: Postawy wobec kultury fizycznej studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Kultury Fizycznej, 2011, 27, s. 77-92
2. Sroka R., Motoryka duża dzieci z autyzmem w wieku 3-7 lat. Różnice między wiekiem biologicznym i wiekiem rozwojowym oraz propozycje ćwiczeń usprawniających, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Kultury Fizycznej 2012, nr 28, s. 99-110
3. Sroka R., Wykorzystanie planów aktywności w kształtowaniu sprawności fizycznej młodzieży z autyzmem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Kultury Fizycznej 2012, nr 28, s. 251-260
4. Sroka R., Turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży z autyzmem na przykładzie wychowanków Specjalnego Dziennego Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Handel wewnętrzny 2013, nr 5, s. 342-363
5. Sroka R., The effectiveness of physical therapy in children with autism. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 2014; nr 7 (3), s. 107–112
6. Kruszyniewicz, J., Skonieczna-Żydecka, K., Sroka, R., Adler, G., The Analgesic Efficacy of Kinesiology Taping in Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS). Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 13(1), s. 73–79