Tematyka badań i wykaz najważniejszych opublikowanych prac naukowych

dr hab. Joanna Kruk, prof. US

Tematyka badań własnych:
Związek aktywności fizycznej z ryzykiem zachorowania na raka sutka na przykładzie kobiet z województwa zachodniopomorskiego.

Podjęty problem badawczy skoncentrowany jest na:
1. Określeniu roli aktywności fizycznej w etiologii nowotworów złośliwych, ze szczególnym uwzględnieniem raka sutka;
2. Identyfikacji uznanych i prawdopodobnych czynników ryzyka zachorowania na raka sutka;
3. Określeniu roli aktywności fizycznej w prewencji i terapii chorób chronicznych;
4. Identyfikacji okresu życia kobiety, w którym aktywność fizyczna może najskuteczniej chronić przed wystąpieniem raka sutka;
5. Określeniu rodzaju aktywności fizycznej i jej determinantów, niezbędnych do obniżenia ryzyka zapadalności na raka sutka;
6. Ocenie wpływu stresu psychologicznego i oksydacyjnego na zdrowie człowieka.

Najważniejsze publikacje:

1. Kruk J.: Lifetime physical activity and the risk of breast cancer: a case-control study. Cancer Detection and Prevention, 2007, 31, 1:18-28 (IF 2,52; pkt. 25)

2. Kruk J.: Intensity of lifetime physical activity and breast cancer risk among Polish women. Journal of Sports Sciences, 2009, 27, 5:437-45 (IF 1,93; pkt. 35)

3. Kruk J.: Intensity and timing in life of recreational physical activity in relation to breast cancer risk among pre- and postmenopausal women. Journal of Sports Science and Medicine, 2010, 9, 2:311-319 (IF 0,75; pkt. 20)

4. Kruk J.: Self-reported psychological stress and the risk of breast cancer: A case-control study. Stress – The International Journal on the Biology of Stress, 2012, 15, 2:162-171 (IF 3,25; pkt. 30)

5. Kruk J.: Association between vegetable, fruit and carbohydrate intake and breast cancer risk in relation to physical activity. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2014, 15, 11:4429-4436 (IF 2,514; pkt. 15)

6. Kruk J.: Health and economic costs of physical inactivity. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2014, 15, 18:7499-7503 (IF 2,514; pkt. 15)

7. Kruk J.: Overweight, obesity, oxidative stress and the risk of breast cancer. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2014, 15, 22:9579-9586 (IF 2,514; pkt. 15)

8. Kruk J., Kubasik-Kładna K., Aboul-Enein H.Y.: The role oxidative stress in the pathogenesis of eye diseases: current status and a dual role of physical activity; Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2016, 16, 3:241-257 (IF 2,903; pkt. 30)

Monografia
Kruk J: Aktywność fizyczna a zachorowalność na raka sutka kobiet z województwa zachodniopomorskiego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 225 stron, Szczecin 2010.

dr hab. Maria Alicja Nowak, prof. US

Tematyka badań własnych:
1. Przemiany w stylu życia aktywnych fizycznie kobiet w latach 1995-2015.
2. Aktywizacja ruchowa polskiego społeczeństwa.
3. Aktywność społeczno-kulturalna starszych osób.
4. Postawy młodych ludzi wobec problemów starości i starzenia się społeczeństwa.
5. Jakość kształcenia na kierunkach: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz zdrowie publiczne.

Najważniejsze publikacje:

1. Nowak M. (2008), Aktywność fizyczna w prozdrowotnym stylu życia kobiet. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego, 436 s. (Seria: Monografie Nr 374).
2. Nowak M., Kitowska M., Rynkiewicz T., Kuriańska-Wołoszyn J., Żurek P., Rynkiewicz M. (2009), Health oriented attitudes in amateur sumo wrestlers. Archives of Budo, 5, s. 165-169 (IF – 0,542).
3. Nowak M., Kitowska M., Rynkiewicz T., Piekarski R., Żurek P., Rynkiewicz M. (2010), Motives vs. age, training experience, and sporting level in sumo wrestlers. Archives of Budo, 6(1), s. 7-12 (IF – 0,488).
4. Nowak M.A., (2011), Physical Activity and its Associations with other Lifestyle Elements in Polish Women. Journal of Human Kinetics, Vol. 29, s. 161-172. DOI:10.2478/v10078-011-0050-9 (IF – 0,329).
5. Nowak M.A., Nowak L. (2013), Socio-demographic conditions of the realization of health-oriented lifestyles by women. Archives of Budo, 9(1) s. 29-37
(IF 1.014).
6. Nowak M.A., Piekarski R., Kuriańska-Wołoszyn J. (2016), Gimnastyka. Ćwiczenia na przyrządach. Gorzów Wlkp.: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2016, s. 188.
7. Nowak M.A., Troczyńska N., Forjasz J., Nowak L. (2016), Chosen aspects of lifestyles of physically active women aged 45-59 and 60-74. Health Problems of Civilization, 10(3) s. 30-37. DOI: 10.5114/hpc.2016.61364

mgr Radosław Sroka

Tematyka badań:
Ocena wpływu ćwiczeń fizycznych na terapię dzieci i młodzieży z autyzmem

Zainteresowania badawcze skupiają się na:
1. Określeniu poziomu sprawności fizycznej oraz wieku rozwojowego w zakresie motoryki dużej u badanych autystów.
2. Wpływie ćwiczeń fizycznych zawartych w indywidualnych programach terapeutycznych na sprawność ruchową dzieci z autyzmem.
3. Oddziaływaniu ćwiczeń fizycznych na przemianę materii dzieci z autyzmem.
4. Określeniu wpływu intensywnych ćwiczeń fizycznych na częstość występowania zachowań niepożądanych (trudnych).
5. Kryteriach doboru ćwiczeń fizycznych ze względu na specyfikę deficytów intelektualnych, poznawczych i fizycznych u dzieci z autyzmem.

Publikacje:
1. Sroka R.: Postawy wobec kultury fizycznej studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Kultury Fizycznej, 2011, 27, s. 77-92

2. Sroka R., Motoryka duża dzieci z autyzmem w wieku 3-7 lat. Różnice między wiekiem biologicznym i wiekiem rozwojowym oraz propozycje ćwiczeń usprawniających, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Kultury Fizycznej 2012, nr 28, s. 99-110

3. Sroka R., Wykorzystanie planów aktywności w kształtowaniu sprawności fizycznej młodzieży z autyzmem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Kultury Fizycznej 2012, nr 28, s. 251-260

4. Sroka R., Turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży z autyzmem na przykładzie wychowanków Specjalnego Dziennego Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Handel wewnętrzny 2013, nr 5, s. 342-363

5. Sroka R., The effectiveness of physical therapy in children with autism. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine 2014; nr 7 (3), s. 107–112

6. Kruszyniewicz, J., Skonieczna-Żydecka, K., Sroka, R., Adler, G., The Analgesic Efficacy of Kinesiology Taping in Delayed Onset Muscle Soreness (DOMS). Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 13(1), s. 73–79