Charakterystyka działalności naukowej

Dr hab. Renata Urban, prof. US prowadzi badania nad historyczno-kulturowymi uwarunkowaniami rozwoju sportu, w tym ruchu olimpijskiego, zarówno w skali regionalnej, ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej. W obszarze zainteresowań badawczych znalazły się procesy historycznej ewolucji poszczególnych dyscyplin sportowych, analiza związków sportu z kulturą oraz miejsca ruchu sportowego w polskiej i ogólnoświatowej kulturze – literaturze, sztuce, malarstwie, muzyce, a także wpływ sytuacji społeczno-polityczno-ekonomicznej na rozwój kultury fizycznej w Polsce oraz osiągnięcia polskich sportowców; ponadto, historyczne związki i znaczeniepolskiego ruchu olimpijskiego dla olimpizmu globalnego.
Główne nurty zainteresowań badawczych dra Jarosława Nadobnika są związane z problematyką szeroko rozumianej kultury fizycznej w aspekcie wykorzystania nowoczesnych technologii. Wykształcenie z zakresu gerontologii i geriatrii klinicznej pozwala wykorzystywać zdobytą wiedzę na badania dotyczące turystyki, rekreacji oraz promocję zdrowia również wśród osób starszych z dużym zrozumieniem potrzeb i możliwości seniorów.
Dr Ryszard Stefanik prowadzi badania dotyczące politycznych i społecznych aspektów rozwoju sportu oraz kadr kultury fizycznej w Polsce w latach 1945-1989, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia nauczycieli na uczelniach wychowania fizycznego.
Działalność naukowa mgr Justyny Wiażewicz związana jest z problematyką rozwoju sportu na Pomorzu Zachodnim w ujęciu historycznym, a także zagadnieniami regionalnego ruchu olimpijskiego.