Charakterystyka działalności dydaktycznej

Kierownik katedry – dr hab. Renata Urban, prof. US

W Katedrze Społecznych Podstaw Kultury Fizycznej realizowane są proseminaria, przygotowujące studentów do podjęcia decyzji o wyborze seminarium licencjackiego, zgodnego z zainteresowaniami studentów. Prowadzone są także seminaria licencjackie oraz magisterskie, w czasie których studenci opracowują swoje prace dyplomowe.
Na kierunku Turystyka i Rekreacja, działalność dydaktyczna Katedry zmierza do uświadomienia młodzieży znaczenia różnych form działalności ruchowej dla zachowania zdrowia, utrzymania dobrej kondycji oraz aktywności fizycznej, zgodnej z przyjętymi w społeczeństwie wzorami zachowań. Kształtowana jest także świadomość historyczna, krytyczne podejście do wytworów ludzkiej działalności, procesów i zjawisk społecznych oraz politycznych, jak również umiejętność odpowiedniego wartościowania elementów kultury. Na kierunku Turystyka i Rekreacja poruszane są zagadnienia z ekologii, ochrony środowiska oraz ochrony przyrody z punktu widzenia dobra społecznego.
Na kierunku Wychowanie Fizyczne studenci studiują historię kultury fizycznej, tj. jej ideologię na przestrzeni wieków, społeczne i polityczne uwarunkowania systemów wychowania fizycznego, ruchu olimpijskiego, nowożytnego sportu oraz procesu kształcenia kadr dla kultury fizycznej. W trakcie zajęć studenci poznają także historię sportu na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku, co w wielu przypadkach stanowi dla nich inspirację do podejmowania badań historycznych w ramach seminarium dyplomowego. Mają także możliwość poznania formalno-prawnych i organizacyjnych aspektów funkcjonowania placówek oświatowych, przywilejów zawodowych oraz obowiązków nauczycieli wychowania fizycznego w szkole.
Tematyka i zakres nauczanych treści ściśle koresponduje z zainteresowaniami naukowymi pracowników Katedry. Zajęcia wzbogacane są o materiały i pomoce dydaktyczne powstałe w wyniku realizacji własnych badań naukowych. Prowadzone wykłady i ćwiczenia obejmują między innymi następujące przedmioty akademickie: Metody statystyczne w turystyce i rekreacji, Techniki informatyczne, Technologia informacyjna, Informatyka w turystyce i rekreacji, Planowanie turystyczne, Zarządzanie przedsięwzięciami sportowymi i inne.