Tematyka badań i wykaz najważniejszych opublikowanych prac naukowych

 • dr hab. Renata Urban, prof. US

  Tematyka badawcza:
  1. Ewolucja sportu jeździeckiego w Polsce
  2. Dzieje ruchu olimpijskiego na świecie i w Polsce
  3. Sport akademicki na Pomorzu Zachodnim
  4.Historyczne uwarunkowania rozwoju wychowania fizycznego jako formy  resocjalizacji
  5. Rozwój turystyki i rekreacji w ujęciu historycznym

  Wybrane publikacje
  a) Monografie
  1. Urban R., Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej. Gorzów Wlkp. 2012, ss. 230.
  2. Urban R., Sport jeździecki w Polsce w latach 1945-1989. Gorzów Wlkp. 2013, ss. 440.
  3. Urban R., Resocjalizacja poprzez sport w działalności Klubu Olimpijczyka „Paragraf” w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu (1989-2014). Inowrocław 2014, ss. 180.
  4. Urban R., Bartnik P., Szostak Z.,70-lecie Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie, Akademicki Związek Sportowy Zarząd Środowiskowy w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Sekcja Historii, Szczecin 2017, ss. 140.

  b) Prace zbiorowe pod redakcją
  1. Urban R., Nowak L. (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej Polski, Gorzów Wlkp. 2014, ss. 498.
  2. Urban R., Nowak L., Eider J. (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej Polski – Z dziejów kultury fizycznej w Polsce do 1945 r., tom XII (1), Gorzów Wlkp. 2016, ss. 380.
  3. Urban R., Eider J. (red.), Bohaterowie igrzysk. Biografie zbiorowe i indywidualne polskich olimpijczyków, Uniwersytet Szczeciński Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Szczecin 2016, ss. 211.
  4. Urban R., Eider J. (red.), Studia z teorii i praktyki sportu i ruchu olimpijskiego, Uniwersytet Szczeciński Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Szczecin 2017, ss. 166.

  c) Artykuły naukowe
  1. Urban R., Turystyka jeździecka w Polsce – tradycje i teraźniejszość. Zarys problematyki. W: R. Pawlusiński (red.): Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki. Kraków 2013, s. 305-313.
  2. Urban R., Amazonki – geneza i rozwój jazdy konnej kobiet w Polsce (do 1939 r.), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – Kultura Fizyczna”, 2014 tom XIII nr 2, s. 13-30 [http://dx.doi.org/10.16926/kf.2014.13.01].
  3. Urban R., Uwarunkowania historyczne i perspektywy rozwoju turystyki konnej na Pomorzu Zachodnim, „Marketing i Rynek”, 2015 nr 11, s. 69-78.
  4. Urban R., Jazda konna osób niepełnosprawnych – terapia czy sport ? „Marketing i Rynek”, 2015 nr 11, s. 209-217.
  5. Urban R., Organizacja wychowania fizycznego i sportu żołnierzy polskich w niemieckich obozach jenieckich w czasie II wojny światowej, W: D. Wojtaszyn, W. Stępiński, J. Eider (red.), Historia polskiego i niemieckiego sportu w XIX i XX wieku. Idee, ludzie, polityka i kultura, Poznań 2016, s. 221-244.
  6. Urban R., Znaczenie wychowania fizycznego w polskim systemie penitencjarnym w dwudziestoleciu międzywojennym, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – Kultura Fizyczna, 2016 tom XV nr 2, s. 11-27, [http://dx.doi.org/10.16926/kf.2016.15.09].
  7. Urban R., Łubkowska W., Aktywność fizyczna w programach resocjalizacyjnych w jednostkach penitencjarnych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, „Szkice Humanistyczne”, 2016 nr 4, tom XVI, vol. 41, s. 113-126.
  8. Urban R., Działalność rekreacyjna i sportowa pracowników więziennictwa polskiego w okresie międzywojennym, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie–KulturaFizyczna”, 2016 tom XV nr 4, s. 51-68, [http://dx.doi.org/10.16926/kf.2016.15.31].
  9. Urban R., Wychowanie fizyczne i rekreacja ruchowa w oddziałach dla nieletnich oraz zakładach wychowawczo-poprawczych w Polsce w okresie międzywojennym, W: A. Knocińska, P. Frąckowiak (red.), Pomoc – wsparcie – ratownictwo. O optymalizacji rozwoju i edukacji człowieka na różnych etapach życia, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań – Gniezno 2017, s. 539-551.

 • dr Jarosław Nadobnik

  a) Monografie
  1. Nadobnik J., Ocena zasobów turystycznych i rekreacyjnych gminy Dobiegniew, Gorzów Wielkopolski, Wydawnictwo PWSZ 2010, ss. 158.

  b) Artykuły naukowe
  1. Nadobnik J., Oczekiwania studentów turystyki i rekreacji w zakresie nauczanych treści przedmiotu „Technologie informacyjne”, W:N. Dębowska, M.Walachowska, N.Starik (red.), Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, t. 2, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa (Seria: Edukacja XXI wieku Nr 31), Poznań, 2014, s. 355-358.
  2. Nadobnik J., Łubkowska W., Wykorzystanie nowoczesnych technologii w wybranych grach i zabawach rekreacyjnych,„Studia Periegetica”, 2014, t. 12 nr 2, s. 165-174.
  3. Nadobnik J., Dostęp turystów do usług medycznych na terenie o wysokich walorach turystycznych na przykładzie gminy Dobiegniew, W: N. A. Fechner, Z.Nęcki (red.),Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne,Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2015, s. 245-252.
  4. Nadobnik J., Eider P. Nowoczesne technologie: wrogowie czy sprzymierzeńcy aktywności fizycznej? (Modern technologies enemies or allies of physical activity?),“Marketing iRynek”, 2015nr 11, s. 33-41.
  5. Nadobnik J., Eider P. Promowanie obszarów wiejskich w oparciu o wybrane gry i zabawy rekreacyjne z wykorzystaniem współczesnych technologii informatycznych (Promotingruralareasbased on selectedgames and recreation with the use of modern informationtechnology), „Marketing i Rynek”, 2015 nr 11, s. 139-145.
  6. Nadobnik J., The use of drones in organizing the Olympic Games, “Handel Wewnętrzny”, 2016 r. 62 nr 6 (365), s. 288-299.
  7. Nadobnik J., Skrypko A., Wykorzystanie smartfonów i tabletów w grach i zabawach terenowych, W: A. V. Rodina (red.),Sportivnye igry v fizičeskomvospitanii, rekreacii v sporte,SmolenskaâGosudarstvennaâAkademiâFizičeskoj Kultury, Sporta i Turizma, Smolensk2016, s. 95-99.
  8. Nadobnik J., Tarnowski M., Nowak M. A., Motives for choosing studies as predictors of career plans of tourism and recreation students,“Central European Journal of Sport Sciences and Medicine”, 2017, vol. 18 no. 2, pp. 107-118.
  9. Łubkowska W., Nadobnik J., Tarnowski M., Nowak M. A., Samoocena wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych studentów podstawą ewaluacji programu studiów kierunku turystyka i rekreacja,„Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – Kultura Fizyczna, 2017, t. XVI nr 4, s. 145-161.
  10. Nadobnik J. Promowanie aktywności outdoorowej z wykorzystaniem wybranych urządzeń i aplikacji mobilnych,„Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie –KulturaFizyczna”, 2018 tom XVII nr 2, s. 145-156.

 • dr Ryszard Stefanik

  Tematyka badawcza:
  1. Kształcenie kadr kultury fizycznej na Pomorzu Zachodnim po 1945 r.
  2.  Piłka nożna w województwie szczecińskim i w Polsce w latach 1945-1989
  3. Polityczne i społeczne aspekty rozwoju nowożytnego sportu
  4. Wioślarstwo na Pomorzu Zachodnim

  Najważniejsze publikacje:

  a) Monografie
  1. Stefanik R., Futbol w cieniu komitetów. Piłka nożna a władza w województwie szczecińskim w latach 1945-1989, Szczecin 2016, ss. 423.
  2. Racinowski G., Stefanik R., Odrzanka jest naszą pasją. Historia piłki nożnej w Radziszewie i Daleszewie w latach 1945-2016, Gryfino 2016, ss. 221.

  b) Artykułynaukowe
  1. Stefanik R., Aspects of corruption in Szczecin football from 1945 to 1989, W: L. Nowak (red.),PhysicalCulture in Poland between 1945 and 2009, GorzówWlkp. 2010, s. 199-209.
  2. Stefanik R., Powstanie i rozwój organizacyjny sportu akademickiego w Szczecinie w latach 1946-2007, W: B. Kromolnicka, A. Sander (red.), Kultura fizyczna w środowisku akademickim w czasie zmiany społecznej. 60-lecie sportu akademickiego w Szczecinie, Szczecin 2011, s. 145-173.
  3. Stefanik R., Kultura fizyczna w środowisku wiejskim na Pomorzu Zachodnim w latach 1945 – 1950, W: T. Drozdek-Małolepsza (red.), Z dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce, Częstochowa 2011, s. 211-224.
  4. Stefanik R., SociopoliticalAspects of the Work of PhysicalEducationTeachers in the West Pomerania in the Years 1945-1950, “Central EuropeanJournal of Sport Sciences and Medicine”, 2013, nr 4, s. 11-17.
  5. Stefanik R., Social and PoliticalAspects of PhysicalCulture in the Soviet Union in the Years 1917-1939, “Central EuropeanJournal of Sport Sciences and Medicine”, 2014, nr 4, s. 123-128.
  6. Stefanik R., Piosenka sportowa w polityce władz państwowych w latach 1949-1956, W: K. Bittner, D. Skotarczyk (red.), W kręgu kultury PRL: Muzyka. Konteksty, Poznań, 2016, s. 127-138.

 • mgr Justyna Wiażewicz

  a) Artykuły naukowe
  1. Wiażewicz J., Pływacy szczecińskich klubów sportowych na igrzyskach olimpijskich, W: J. Eider, R. Urban (red.), Bohaterowie igrzysk: biografie zbiorowe i indywidualne polskich olimpijczyków, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Sekcja Historii, Szczecin 2016, s. 39-50.
  2. Drohomirecka A., Wojciuszkiewicz J., Opinionaboutexercises in water and lifestyle of women attending aqua aerobics classes, “Central European Journal of Sport Sciences and Medicine”, Szczecin 2016, vol. 13 no. 1, pp. 101-108