Charakterystyka działalności naukowej Katedry Sportów Indywidualnych, Turystyki i Rekreacji

Obszar badań naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry Sportów Indywidualnych, Turystyki i Rekreacji jest bardzo rozległy. Dotyka on wszystkich czterech kierunków badawczych przyjętych w planie zadaniowym Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia:
1. Uwarunkowania osiągnięć we współczesnym sporcie.
2. Ewaluacja aktywności fizycznej służącej zdrowiu w różnych grupach społecznych.
3. Promowanie zachowań zdrowotnych u osób w różnym wieku.
4. Turystyka i rekreacja ruchowa jako formy aktywności społecznej.

Charakterystyka działalności naukowej Pracowni Turystyki i Rekreacji

Pracownia Turystyki i Rekreacji koncentruje swoją działalność naukową wokół problematyki związanej z szeroko pojętą turystyką i naukami o kulturze rekreacji fizycznej.
Tematyka badań związana jest z następującymi kierunkami badawczymi:
(1)    Aktywność turystyczna oraz doświadczenia i preferencje turystyczne dzieci, młodzieży szkolnej oraz studentów;
(2)    Aktywność turystyczno-rekreacyjna a zdrowie różnych grup społecznych;
(3)    Aktywność sportowo-rekreacyjna i turystyczna uczestników kolonii letnich;
(4)    Turystyka i rekreacja fizyczna osób starszych;
(5)    Aktywność fizyczna w środowisku wodnym;
(6)    Percepcja przestrzeni geograficzno-turystycznej oraz kierunki migracji turystycznych dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów;
(7)    Tożsamość regionalna dzieci, młodzieży szkolnej oraz studentów;
(8)    Wpływ zasobów środowiska przyrodniczego na wybrane potrzeby turystyki i rekreacji;
(9)    Środowisko przyrodnicze, a aktywność fizyczna człowieka;
(10)    Zastosowanie nowoczesnych technologii w turystyce i rekreacji;
(11)    Pedagogika kultury fizycznej, turystyki i rekreacji;
(12)    Propedeutyka turystyki i krajoznawstwa w szczecińskich placówkach edukacyjnych;
(13)    Outdoor & Adventure Education jako środek działań pedagogicznych;
(14)    Główne kierunki oraz formy wykorzystania działań przygodowych podejmowanych w Polsce w edukacji formalnej i nieformalnej;
(15)    Wychowanie przez przygodę w kontekście wychowania plenerowego;
(16)    Gry i zabawy animacyjne w kontekście edukacji zdrowotnej;
(17)    Różne aspekty animacji czasu wolnego.