Systemy oceny studentów

Szczegółowe programy nauczania z poszczególnych przedmiotów wraz z wykazem literatury i formą zaliczenia, podaje się do wiadomości studentom w pierwszym tygodniu roku akademickiego lub nowego semestru. Zaliczenie zajęć z przedmiotu nie kończącego się egzaminem dokonuje prowadzący zajęcia na podstawie oceny aktywności studenta na zajęciach oraz uzyskania pozytywnych ocen z prac oceniających poziom jego wiedzy  (prace kontrolne, sprawdziany dokonywane na bieżąco, kolokwium ustne lub pisemne). W przypadku przedmiotów praktycznych stosuje się dodatkowo sprawdziany oceniające poziom umiejętności praktycznych specyficznych dla danej dyscypliny sportu. Egzaminy końcowe z przedmiotów teoretycznych przeprowadzane są wyłącznie w formie pisemnej lub testowej.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z zaliczenia przedmiotu lub egzaminu stosuje się procedurę zgodną z obowiązującym regulaminem studiów.

Opis procedur zapewnienia jakości kształcenia

Na wewnętrzny system oceny jakości kształcenia studentów kierunku wychowanie fizyczne składają się następujące elementy:
– regularna analiza planów i programów studiów (są one przedmiotem dyskusji z samorządem studenckim);
– okresowe oceny stanu powierzchni dydaktycznych. Zadania wykonuje zespół dziekański i osoby odpowiedzialne za BHP w US;
– ocena terminowości wykonywania zajęć dydaktycznych oraz analiza wyników egzaminów, w tym szczegółowa analiza wyników sesji egzaminacyjnych, całościowa analiza przebiegu studiów i ocen prac magisterskich po każdym semestrze przed Radą Wydziału;
– ocena zajęć dydaktycznych przez studentów na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego.