Stypendia, sprawy socjalne

Studenci Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia korzystają z różnych świadczeń pomocy materialnej. Dla studentów studiów dziennych WKFiPZ US proponuje:
– stypendia za wyniki w nauce;
– stypendia socjalne;
– stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych;
– stypendia Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia sportowe;
– zapomogi.

Zarządzenie nr 52/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zasad i trybu składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2018/2019

(proszę kliknąć na link, aby otworzyć dokument)

Stypendium wypłacane jest przez 9 miesięcy w roku. Stypendium socjalne otrzymuje student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza tak zwanej podstawy naliczania. Podstawa naliczania ulega systematycznemu zwiększaniu, odpowiednio do wzrostu kosztów utrzymania.
Studenci korzystają z czterech Domów Studenckich:
DS. Nr 1 „BAKAŁARZ” przy ul. Boh. Warszawy 75
DS. Nr 2 „BELFEREK” przy ul. Boh. Warszawy 74
DS. Nr 3 „USYPIALNIA” przy ul. Kordeckiego 15
DS. Nr 4 „PORTOWIEC” przy ul. Podgórnej 26
DS. Nr 5 „DOM MARYNARZA” przy ul. Malczewskiego 10

Pierwszeństwo w korzystaniu z miejsc w Domach Studenckich przysługuje studentom zamieszkałym na stałe w miejscowości, z której codzienny dojazd do Uczelni jest niemożliwy lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie oraz studentom, będącym w trudnej sytuacji materialnej.