Charakterystyka kierunku TiR

Dostosowując się do zaleceń Deklaracji Bolońskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. oraz ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia wprowadził dwustopniowy system studiów, wpisując się tym samym w europejską przestrzeń edukacyjną. Kierunek Turystyka i Rekreacja jest prowadzony na dwóch stopniach (w formie stacjonarnej i niestacjonarnej). Są to studia prowadzone wspólnie przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług wprowadził trójstopniowy system studiów.
Kierunek Turystyka i Rekreacja jest prowadzony w WKFiPZ na dwóch stopniach:
– I stopień – studia licencjackie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata
– II stopień – studia magisterskie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra
Specjalności prowadzone na I stopniu:
Animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki –  profil ogólno akademicki.

Specjalności prowadzone na II stopniu:
Zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji – profil praktyczny.

Uprawnienia zdobyte podczas studiów:
Studia pierwszego stopnia – Instruktor rekreacji ruchowej, dyscyplina: animator czasu wolnego
Studia drugiego stopnia – Instruktor rekreacji ruchowej, dyscyplina: outdoor

Treści kształcenia pierwszego stopnia obejmują elementy zarządzania, ekonomii, psychologii, prawo, podstawy turystyki, pedagogikę czasu wolnego, podstawy rekreacji, kształtowanie środowiska i ochronę przyrody, ekonomikę turystyki i rekreacji, geografię turystyki, obsługę ruchu turystycznego. Wybór przedmiotów, ich połączenie wynika nie tylko z interdyscyplinarności turystyki i rekreacji ale i z poczucia konieczności zapewnienia studentom wszechstronnej wiedzy ukazującej relacje pomiędzy turystyką i rekreacją a innymi dyscyplinami naukowymi i wykorzystanie tej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej. W ramach przedmiotów specjalizacyjnych „Menedżer turystyki” wiedza absolwenta zostanie poszerzona między innymi w zakresie zasad prowadzenia działalności turystycznej, wybranych metod zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, etyki w biznesie czy znaczenia partnerstwa i przywództwa w turystyce.
Każda ze specjalności na kierunku „Turystyka i Rekreacja” w założeniach ma wykształcić dobrze przygotowaną zawodowo kadrę dla rynku turystycznego i rekreacyjnego. Specjalności I stopnia są ukierunkowane na bardziej praktyczne podejście do procesu kształcenia, z tego też wynika obecność 4 tygodniowych praktyk zawodowych, duża liczba ćwiczeń oraz laboratoriów.
Na II stopniu studiów na kierunku „Turystyka i Rekreacja” Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług wraz z Wydziałem Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia także oferują studentom 2 specjalności. Są to: „Biznes turystyczny” i „Zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji”. Koncepcja kształcenia i konstrukcja procesu dydaktycznego ma charakter bardziej naukowo-badawczy, niż ma to miejsce na studiach I stopnia. Z jednej strony Wydziały przygotowują specjalistów w dziedzinie turystyki i rekreacji,z drugiej podczas studiów studenci zdobywają większy zakres wiedzy teoretycznej. Z założenia podczas zajęć dydaktycznych pogłębiana i rozszerzana jest wiedza, którą student może przyswoić podczas studiów I stopnia, jednak nacisk położony jest na wiedzę bardziej akademicką, teoretyczną,koncepcyjną, dzięki której absolwent będzie mógł działać w życiu zawodowym w sposób przedsiębiorczy, odpowiedzialny, jednocześnie prawidłowo określać i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.