Charakterystyka kierunku WF

I stopień

Opis kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwent studiów pierwszego stopnia legitymuje się wiedzą i umiejętnościami  z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, oraz specyficznymi kompetencjami personalnymi i społecznymi umożliwiającymi mu efektywne oddziaływanie na zachowania jednostek i grup społecznych w celu zaspokojenia ich potrzeb rekreacyjnych, zdrowotnych i hedonistycznych  związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Na kierunku wychowanie fizyczne realizowane są moduły kształcenia zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej z pełnym wymiarem praktyk zawodowych. W ramach treści do wyboru, program kształcenia umożliwia ponadto podnoszenie umiejętności i kompetencji studentów zarówno w zakresie specjalizacji sportowych, jak również aktywności zorientowanej na zdrowie. Wybierając specjalizację kinezyprofilaktyka student realizuje efekty kształcenia z zakresu teorii i praktyki gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej oraz problematyki zdrowia w szkole. W ramach tej specjalizacji studenci odbywają praktyki w wybranych placówkach oświatowych oraz kształcą się w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Realizacja efektów kształcenia ze specjalizacji sport umożliwia nabycie kompetencji specjalistycznych z wybranej dyscypliny sportu oraz uzyskanie stopnia instruktora (dodatkowo z piłki nożnej – stopień trenera UEFA C umożliwiający prowadzenie zespołu na poziomie ligi okręgowej, z piłki ręcznej licencję C Związku Piłki Ręcznej w Polsce uprawniająca do prowadzenia drużyn wszystkich klas rozgrywek młodzieżowych, z lekkiej atletyki – stopień instruktora sportu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki uprawniający do prowadzenia grup młodzieżowych) lub trenera personalnego. W ramach tej specjalizacji student odbywa praktyki instruktorskie w klubach sportowych. W trakcie nauki student zdobywa umiejętności językowe w zakresie nauk o kulturze fizycznej zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Możliwości zatrudnienia

Nabyte w czasie studiów umiejętności i kwalifikacje umożliwią absolwentowi tego kierunku podjęcie pracy zawodowej:
– jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej w instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym, instruktorzy wybranej dyscypliny sportu w klubach oraz placówkach oświatowych prowadzących grupy sportowe (w klubach sportowych, UKS, SKS, TKKF, MOSIR itp.);
–  instruktor kinezyprofilaktyki w instytucjach oświatowych i społecznych powiązanych z szeroko rozumianą kulturą fizyczną;
– trener personalny – w klubach fitness.

Charakterystyka kierunku WF

II stopień

Opis kierunku

Studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne trwają 2 lata (4 semestry). Absolwent studiów drugiego stopnia legitymuje się wiedzą, umiejętnościami  i kompetencjami społecznymi z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Na kierunku realizowane są moduły kształcenia zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczycielaz pełnym wymiarem praktyk zawodowych, uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej (III i IV etap edukacyjny). W ramach treści do wyboru, program kształcenia umożliwia podnoszenie umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie specjalizacji instruktora rekreacji ruchowej osób w starszym wieku lub instruktora rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych.W ramach specjalizacji student odbywa praktyki instruktorskie. Absolwent zdobywa umiejętności językowe zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne będzie posiadał kwalifikacje pozwalające mu na podjęcie pracy:
– w gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych jako nauczyciel wychowania fizycznego, w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, w placówkach wychowawczych, w klubach sportowych, w organizacjach społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną, w instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej, w samodzielnych formach działalności gospodarczej;
– jako instruktor rekreacji ruchowej osób w starszym wieku w domach opieki społecznej,  klubach fitness itp.;
– jako instruktor rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych.