Sylwetka absolwenta WF

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne będzie posiadał kwalifikacje pozwalające mu na podjęcie pracy m.in. : w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, szkołach i placówkach wychowawczych, klubach sportowych, organizacjach społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną, instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej  czy w samodzielnych formach działalności gospodarczej (np. trener personalny, instruktor sportu itp.) Absolwent posiadać też będzie umiejętności językowe zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Po ukończeniu wyższych studiów drugiego stopnia absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.