Praktyki ZP

Praktyki zawodowe odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, organach administracji rządowej lub samorządów terytorialnych szczebla wojewódzkiego lub powiatowego, a także w organizacjach pozarządowych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego.

Praktyki winny umożliwić zdobycie umiejętności zawartych w sylwetce absolwenta.

Warunkiem zaliczenia odbytej praktyki zawodowej jest dostarczenie wypełnionej KARTY ZALICZENIOWEJ oraz OPINII sporządzonej przez prowadzącego praktykę w danej placówce.

Dokumenty obowiązujące studentów odbywających praktykę na studiach I stopnia:

Karta zaliczeniowa praktyk - ZP I stopnia

Opinia - ZP I stopnia

Program praktyk - ZP I stopnia

Skierowanie na praktyki - ZP I stopnia

Dokumenty obowiązujące studentów odbywających praktykę na studiach II stopnia:

Dziennik praktyk zawodowych - ZP II rok II stopnia

Opinia o przebiegu praktyki zawodowej - ZP II rok II stopnia

Regulamin praktyk zawodowych - ZP II rok II stopnia

Wniosek o zgodę na organizowanie praktyk we własnym zakresie - ZP II rok II stopnia

Wniosek o zwolnienie z praktyk ZP II rok II stopnia

Zaświadczenie pracodawcy dotyczące zwolnienia z praktyk ZP II rok II stopnia