Koła naukowe - Uniwersytet Szczeciński

Koło Naukowe Dydaktyki Wychowania Fizycznego
Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego
Opiekun: dr hab. Danuta Umiastowska prof. US

Koło Dydaktyki Wychowania Fizycznego powstało w maju 1999r. Podczas swojej pracy skupiło wielu studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. W naszym kole realizowane są zadania umożliwiające praktyczne sprawdzenia swoich umiejętności w pracy z dziećmi i młodzieżą. Realizujemy to przez działalność wolontariacką, udział w konferencjach, badaniach naukowych i konkursach o zasięgu ogólnopolskim.
Pozwala to studentom rozwijać swój przyszły warsztat pracy dzięki czemu stają się oni bogatsi w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, a także stają się atrakcyjniejsi na rynku pracy. Nasi członkowie wydają liczne publikacje, posiadają osiągnięcia naukowe oraz są stypendystami Ministra Edukacji Narodowej.

   

Koło Naukowe Historyków Kultury Fizycznej
Opiekun: dr Ryszard Stefanik

Koło Naukowe „Historyków Kultury Fizycznej” powstało 9 kwietnia 2015 roku. Koło zajmuje się szerzeniem wiedzy dotyczącej historii ruchu olimpijskiego, kultury fizycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego, popularyzacją i kształtowaniem sportowych tradycji regionu, badaniem wpływu władzy, polityki, grup społecznych i etnicznych na rozwój kultury fizycznej oraz integracji ludności poprzez kontakty sportowe.
Członkowie koła uczestniczyli w konferencjach  na terenie całej Polski, m.in. w Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Szczecinie, w XV  Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Najnowsza  Historia  Kultury  Fizycznej Polski  i Polonii w ramach Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej w Chycinie i w V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców w Szczecinie.
W ramach prowadzonych działań naszego Koła odbywają się spotkania tematyczne z pracownikami nauki, spotkania i dyskusje nad referatami członków, realizacja projektów badawczych.

Koło naukowe Fizjologia Sportu w Praktyce
Katedra Biologicznych Podstaw Kultury Fizycznej
Opiekun: dr Rafał Buryta

Koło Fizjologii Sportu w praktyce powstało w maju 2016r. Na początku swojej pracy skupia prawie trzydziestu studentów i absolwentów Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.
W naszym kole realizowane są zadania umożliwiające praktyczne zastosowanie fizjologii sportu w pracy trenera. Realizowane jest to podczas badań w laboratorium fizjologii w Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka.
Nasi studenci biorą udział w konferencjach i badaniach naukowych. Pozwala to studentom przygotować się do przyszłej pracy zawodowej trenera, oraz ubiegać się o pracę na stanowisku trenera przygotowania fizycznego.

 

 Koło Naukowe Promotorzy Zdrowia 

Katedra Promocji Zdrowia
Opiekun: dr Marta Stępień-Słodkowska
przewodnicząca: Aleksandra Daniluk 

   Koło naukowe „Promotorzy Zdrowia” zajmuje się popularyzacją zagadnień z dziedziny nauk o zdrowiu; promocją zdrowia wśród osób w różnym wieku, zagrożeniami zdrowia społeczeństwa oraz kształtowaniem motywacji do prowadzenia prozdrowotnego stylu życia. Działalność naukowa polega na prowadzeniu badań dotyczących czynników warunkujących zdrowie człowieka a w konsekwencji wpływających na jakość życia. Efekty naszej wspólnej pracy to m.in.:

Czynny udział członków Koła w III Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka oraz Zdrowie w Badaniach Naukowych”, organizowanej przez Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego dnia 6 czerwca 2013 roku.

Czynny udział członków Koła w I Międzynarodowej Konferencji „Morpho-Biomechanical and psycho-pchysical aspects of youth lifestyle in V4 countries”, organizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dnia 29 listopada 2013 roku.  Zaprezentowane badania dotyczące zachowań agresywnych wśród młodzieży zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym – Journal of Health Sciences.

Czynny udział członków Koła w IV Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka oraz Zdrowie w Badaniach Naukowych”, organizowanej przez Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego dnia 5 czerwca 2014 roku.

Czynny udział członków Koła w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries” organizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dnia 10 października 2014 roku. Wyniki badań prowadzonych w ramach działalności Koła Naukowego zaprezentowane na Konferencji zostały opublikowane w formie dwóch artykułów w czasopiśmie naukowym – Journal of Health Sciences.

Czynny udział członków Koła w Konferencji Kół Naukowych organizowanej przez Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, dnia 21 maja 2015 roku.

Czynny udział członków Koła w V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka oraz Zdrowie w Badaniach Naukowych”, organizowanej przez Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, dnia 11 czerwca 2015 roku.

Czynny udział członków Koła w I Przeglądzie Dokonań Kół Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, dnia 15 grudnia 2015 roku.

Czynny udział członków Koła w VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka oraz Zdrowie w Badaniach Naukowych”, organizowanej przez Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, dnia 2 czerwca 2016 roku.

Czynny udział członków Koła w I Sympozjum naukowo-szkoleniowym „Inaczej widzimy, inaczej patrzymy – czyli młody naukowiec we współczesnym świecie” organizowanym przez Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, dnia 3 czerwca 2016 roku.

Czynny udział członków Koła w II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, dnia 25-26 listopada 2016 roku.

Czynny udział członków Koła w II Przeglądzie Dokonań Kół Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, dnia 14 grudnia 2016 roku.

Obecnie prowadzone są badania z udziałem żołnierzy zawodowych biorących udział w misjach wojskowych a prowadzone są za zgodą Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.