Wszystkie badania prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych realizowane są w zakresie pięciu głównych (tzw. “wydziałowych”) tematów badawczych, tj.

1. Uwarunkowania osiągnięć we współczesnym sporcie.
2. Ewaluacja aktywności fizycznej służącej zdrowiu w różnych grupach społecznych.
3. Historyczno-kulturowe aspekty rozwoju sportu i ruchu olimpijskiego w Polsce i w skali międzynarodowej
4. Promowanie zachowań zdrowotnych u osób w różnym wieku.
5. Turystyka i rekreacja ruchowa jako formy aktywności społecznej.

W zakres głównych kierunków badawczych wchodzą także tematy badawcze młodych pracowników nauki (będące niejednokrotnie tematami ich prac doktorskich) zatrudnionych na WKFiPZ. Tematy te są bezpośrednio związane z rozwojem młodych pracowników nauki

W zakresie tematu kierunkowego Uwarunkowania osiągnięć we współczesnym sporcie realizowane są następujące tematy badawcze:
1. Motoryczne i somatyczne uwarunkowania doboru do uprawiania pływania na początkowym etapie szkolenia
2. Dobór i selekcja partnerów wyczynowego tańca towarzyskiego
3. Ocena poziomu antycypacji motorycznej oraz efektów przewidywania akcji meczowych u zawodników zespołowych gier sportowych
4. Polimorfizm wybranych genów sportowców wysokokwalifikowanych jako podstawa konstrukcji profili genetycznych służących wstępnej selekcji zawodników
5. Wpływu polimorfizmów wybranych genów na charakter i zakres potreningowej odpowiedzi adaptacyjnej organizmu Oceny efektywności przebiegu wzrokowych procesów sensomotorycznych i  funkcji układu wzrokowego u zawodników po specyficznym wysiłku fizycznym
6. Uwarunkowania osiągnięć w różnych działaniach motorycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych
7. Rozkład prędkości w biegu na 100m a poziom sportowy sprinterów w świetle nowych technologii pomiarowych
8. Optymalizacja procesu szkoleniowego w wybranych dyscyplinach sportowych.

W zakresie tematu kierunkowego Ewaluacja aktywności fizycznej służącej zdrowiu w różnych grupach społecznych realizowane są następujące tematy badawcze:
1. Ocena związku masy urodzeniowej z rozwojem fizycznym młodzieży akademickiej ze szczególnym uwzględnieniem pojemności wentylacyjnej płuc
2. Uwarunkowania genetyczne odpowiedzi potreningowej u osób otyłych.
3. Związek polimorfizmów wybranych genów kodujących białka kolagenowe z ryzykiem powstania  uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego u człowieka.
4. Koordynacja wzrokowo-ruchowa- zmiany funkcji wzrokowych wraz z wiekiem i ich wpływ na koordynację wzrokową.
5. Termowizyjna ocena rozkładu i dynamiki zmian temperatur wybranych powierzchni ciała oraz wpływu na te zmiany czynników morfologicznych i fizjologicznych.
6. Przyczyny powstawania wad postawy u dzieci i młodzieży.

W zakresie tematu kierunkowego: Historyczno-kulturowe aspekty rozwoju sportu i ruchu olimpijskiego w Polsce i w skali międzynarodowej realizowane są następujące tematy badawcze:
1. Analiza historycznych związków sportu z kulturą oraz miejsca ruchu sportowego w polskiej i ogólnoświatowej kulturze – literaturze, sztuce, malarstwie, muzyce
2. Ukazanie ewolucji poszczególnych dyscyplin sportowych od czasów najdawniejszych do współczesnych oraz jej skutków dla rozwoju sportu w Polsce i w skali międzynarodowej
3. Określenie wpływu sytuacji społeczno-polityczno-ekonomicznej na rozwój sportu i ruchu olimpijskiego na świecie i w Polsce oraz osiągnięcia sportowców w rywalizacji międzynarodowej
4. Przedstawienie dorobku polskiego sportu w skali regionu, Polski, Europy oraz świata
5. Ukazanie historycznych związków i miejsca polskiego ruchu olimpijskiego w międzynarodowym ruchu olimpijskim

W zakresie tematu kierunkowego Promowanie zachowań zdrowotnych u osób w różnym wieku realizowane są następujące tematy badawcze:
1. Ocena wpływu ćwiczeń fizycznych na terapię dzieci i młodzieży z autyzmem
2. Wskazanie na środowiskowe zróżnicowanie zachowań i postaw wobec zdrowia badanych (województwo zachodniopomorskie, województwo małopolskie)
3. Uwarunkowania aktywności fizycznej osób w różnym wieku.
4. Uwarunkowania sprawności  fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
5. Aktywność fizyczna a zachorowalność na raka sutka.
6. Kompleksowa analiza jakości życia, wydolności układu krążenia, poziomu aktywności fizycznej u osób po przeszczepieniu wątroby.
7. Wskazanie na relacje zachodzące między: zachowaniami zdrowotnymi rodziców a zachowaniami zdrowotnymi ich dzieci
8. Uwarunkowania i poziom sprawności fizycznej uczniów realizujących wychowanie fizyczne według różnych programów nauczania
9. Opracowanie wskazań i wytycznych do działalności profilaktycznej prowadzonej w medycynie szkolnej, medycynie rodzinnej i ośrodkach pomocy rodzinie.
10. Motywy podejmowania aktywności fizycznej oraz sposób spędzania czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i kobiet.

W zakresie tematu kierunkowego Turystyka i rekreacja ruchowa jako formy aktywności społecznej realizowane są następujące tematy badawcze:
1. Turystyka dzieci i młodzieży szczecińskich placówek edukacyjnych
2. Turystyka i rekreacja osób w różnym wieku
3. Wpływ podejmowania aktywności turystyczno-rekreacyjnej na jakość życia ludzi pochodzących z różnych środowisk z uwzględnieniem różnic płci i wieku.
4. Ocena walorów przyrodniczych województwa zachodniopomorskiego dla celów turystyki i rekreacji.
5. Aktywność turystyczna, geografia turystyki i tożsamość regionalna studentów IKF/WKFiPZ oraz PWSZ w Wałczu.
6. Czynniki warunkujące sposób spędzania czasu wolnego przez kobiety zamieszkujące tereny wiejskie.