Współpraca naukowa utrzymywana jest z następującymi ośrodkami akademickimi:
– Laboratory of Molceular Genetics, Kazan State Medical University, Kazan, Rosja;
– Institute of Sport, Exercise and Active Living, Victoria University, Victoria, Australia;
– Universidad Europea de Madrid, Madrid, Hiszpania;
– South African Medical Research Council and the Department of Human Biology, University of Cape Town, RPA;
– Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa, Kijów, Ukraina.

Podjęta przez pracowników WKFiPZ współpraca międzynarodowa dotyczy przede wszystkim realizacji wspólnych projektów badawczo-naukowych z dziedziny nauk o kulturze fizycznej (w szczególności tematyka dotycząca aktywności fizycznej osób w różnym wieku oraz podłoża genetycznego predyspozycji do uprawiania sportu), ale także poszerzania wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu kultury fizycznej. Uczestniczące wspólnie z WKFiPZ w poszczególnych projektach ośrodki akademickie, oprócz realizacji wspólnych badań, wspierają się także w zakresie wymiany myśli naukowej oraz informacji o realizowanych programach kształcenia, pozyskiwaniu funduszy na naukę i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących badania (wspólne uczestnictwo w konferencjach, staże naukowe, wymiana doświadczeń itd.).
Realizowane w kooperacji międzynarodowej badania naukowe wpływają na podniesienie jakości realizowanych zajęć dydaktycznych, między innymi poprzez poszerzenie przekazywanych studentom treści programowych o najnowsze zagadnienia teoretyczne i umiejętności praktyczne, które pozyskane zostały dzięki wymianie informacji o realizowanych w poszczególnych ośrodkach programach kształcenia. Wiadomości i umiejętności nabyte w toku realizowanej współpracy międzynarodowej były niejednokrotnie bodźcem do projektowania nowego lub modyfikacji realizowanego już wcześniej na WKFiPZ programu kształcenia.

W strategii rozwoju Wydziału niezwykle istotne znaczenie mają porozumienia o współpracy naukowej zawarte z:
– Wydziałem Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
–  Wydziałem Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie;
– Wydziałem Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Mają one dużą wagę ze względu na stworzenie nowych perspektywy i możliwości zarówno dla kadry naukowo-dydaktycznej (wspólne badania naukowe, publikacje, staże w tych jednostkach i inne), jak i studentów (możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych w partnerskiej uczelni – obozy studenckie, konferencjach młodych naukowców, wspólne inicjatywy kulturalne). Nie pozostaje to bez wpływu na postrzeganie współpracujących ze sobą Wydziałów w ich otoczeniu naukowym i społecznym, a także w ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Efektem współpracy są liczne publikacje naukowe w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.