Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego w Szczecinie ma ponad 60 letnią tradycję. Pierwszą instytucją prowadzącą kształcenie w tym kierunku, było powołaną w 1952 roku Technikum Wychowania Fizycznego. W  latach 1966 – 1968 kształceniem nauczycieli w zakresie wychowania fizycznego zajmowało się II Studium Nauczycielskie. W roku 1968 w miejsce II Studium Nauczycielskiego powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, a w niej jako jedyny w Polsce – Wydział Wychowania Fizycznego z Przysposobieniem Obronnym. W 1972 roku uruchomiono drugi kierunek – Wychowanie Fizyczne. Była to więc kolejna szkoła zawodowa bez uprawnień magisterskich.
W 1974 roku Wydział WF Wyższej Szkoły Nauczycielskiej uzyskał uprawnienia do rozpoczęcia studiów II stopnia czyli magisterskie i w ten sposób Wyższa Szkoła Nauczycielska przekształciła się w szkołę wyższą w całym tego słowa znaczeniu. W czerwcu  1975 roku na Wydziale Wychowania Fizycznego pierwsi absolwenci zdobyli stopnie magisterskie.
Pionierem i twórcą szczecińskiej „kuźni” kształcenia kadr w zakresie wychowania fizycznego jest prof. dr hab. Tadeusz Mieczkowski. Dzięki staraniom Profesora w 1985 roku wraz z utworzeniem  Uniwersytetu Szczecińskiego powstał Instytut Kultury Fizycznej. Przez pierwsze 6 lat Instytut Kultury Fizycznej funkcjonował jako samodzielna jednostka działająca w ramach Uniwersytetu Szczecińskiego na prawach Wydziału. W 1992 roku Instytut Kultury Fizycznej został wcielony w struktury Wydziału Nauk Przyrodniczych i funkcjonuje w nich do chwili obecnej.
Godna uwagi jest również ewolucja struktury organizacyjnej  zakładów. Od 1980  roku w łonie Wydziału  WF Wyższej Szkoły Pedagogicznej istniały zaledwie 2 zakłady:  Morfofizjologii Człowieka oraz Zakład Wychowania Fizycznego. W ostatnim roku działalności Wyższej Szkoły Pedagogicznej liczba zakładów powiększyła się do 4, z tym, że wydzielenie nowych jednostek nastąpiło z Zakładu Wychowania Fizycznego:  Zakład Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej, Metodyki Wychowania Fizycznego  oraz Turystyki, Rekreacji i Obozownictwa. W latach 1986 – 1988  wyłoniły się dalsze dwa nowe zakłady: Wychowania Zdrowotnego oraz Historii Kultury Fizycznej. Po włączeniu Instytutu Kultury Fizycznej do Wydziału Nauk Przyrodniczych dokonano zmiany jego struktury. Powołano wówczas 8 zakładów naukowo-dydaktycznych, a od 1997 roku  – 11 tego typu jednostek. 27 stycznia 2011 Senat Uniwersytetu Szczecińskiego podjął uchwałę o  powołaniu jedenastego wydziału US – Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, który funkcjonował do tej pory w jego strukturach jako Instytut Kultury Fizycznej. Nowy wydział  zaczął funkcjonować z dniem 1. marca 2011 roku.