projekt-europejski

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymał z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich (Europejskie Fundusze Społeczne), projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/16).

Tytuł projektu:

Rozwój kluczowych kompetencji studentów WKFiPZ US

odpowiedzią na potrzeby rynku pracy

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych, z zakresu przedsiębiorczości oraz uzupełnienie kompetencji językowych przez studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego.

Okres realizacji projektu: 1.01.2017 – 31.08.2019

Planowane efekty:

  • nabycie kwalifikacji zawodowych pokrewnych ze studiowanym kierunkiem,
  • nabycie kwalifikacji z zakresu przedsiębiorczości,
  • uzupełnienie kompetencji językowych o praktyczne posługiwanie się językiem angielskim w praktyce zawodowej.

Grupa docelowa:

studenci ostatnich roczników studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia kierunków prowadzonych na WKFiPZ US:

  • wychowanie fizyczne
  • zdrowie publiczne
  • turystyka i rekreacja

Wartość projektu: 999 175,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 842 104,96 zł