Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej. 21 grudnia 2015 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu uprawnień.

Jesteśmy jedynym wydziałem uniwersyteckim z takimi uprawnieniami w Polsce oraz jednym z czternastu, włączając do tej liczby Akademie Wychowania Fizycznego.
W świetle ustawy o stopniach i tytułach naukowych, uprawnienia, które uzyskał WKFiPZ US umożliwiają nam nadawanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej w drodze przewodu doktorskiego osobie posiadającej tytuł magistra (lub równorzędny). Biorąc pod uwagę fakt, że uprawnienia te są przyznawane w zależności od m. in. liczby zatrudnionych osób z tytułem naukowym profesora lub doktora habilitowanego, jest to ogromne wyróżnienie dla naszego Wydziału oraz nagroda za wieloletnią, rzetelną pracę jego pracowników, jak również ukoronowanie prowadzonych przez nich badań.
Osoby zainteresowane otwarciem przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej mogą to teraz zrobić w Szczecinie bez konieczności odbywania studiów doktoranckich. Osoba taka – w drodze przewodu doktorskiego – zostanie objęta opieką naukową, jednocześnie zyska warsztat niezbędny do prowadzenia samodzielnej pracy badawczej i – w konsekwencji – przygotowana zostanie do uzyskania stopnia naukowego.