Wytyczne Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego do przygotowania koncepcji rozprawy doktorskiej

1. Objętość opisu koncepcji nie powinna przekraczać trzydziestu stron maszynopisu (przy zastosowaniu: czcionki Times New Roman, wielkość czcionki 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 z każdej strony).
2. Styl formatowania tekstu powinien być ujednolicony w całej koncepcji.
3. Koncepcja powinna zawierać następujące części:
– informacje ogólne na pierwszej stronie maszynopisu (imię i nazwisko kandydata,  – proponowany tytuł rozprawy, imię, nazwisko oraz tytuł naukowy opiekuna naukowego pracy oraz ewentualnie opiekuna pomocniczego, miejscowość, rok),
– charakterystyka problematyki badawczej,
– stan badań w zakresie problematyki obejmującej opracowywane zagadnienie,
– podstawy teoretyczne koncepcji, związane z tematem pracy, oparte o aktualny stan wiedzy zawarty w zestawieniu bibliografii/piśmiennictwa,
– cel badań, problemy badawcze i hipotezy badawcze (robocze),
– procedurę badań uwzględniającą pochodzenie materiału do badań, charakterystykę badanej grupy/zjawiska, a także metody, techniki i narzędzia badawcze,
– planowaną strukturę/konstrukcję pracy,
– wyniki badań wstępnych/pilotażowych, wskazujące na wykonalność projektu,
– stan zaawansowania pracy badawczej,
– dyskusja prezentująca możliwości realizacji celu badań za pomocą zaproponowanych działań,
– bibliografia/piśmiennictwo.
4. Doktorant zobowiązany jest do dostarczenia do Sekretariatu Wydziału KFiPZ US siedmiu spiętych egzemplarzy koncepcji rozprawy doktorskiej
5. Prezentacja multimedialna przygotowana w oparciu o powyższą koncepcję nie powinna przekraczać 20-25 minut.

Wytyczne do konspektu