Regulamin przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin został zatwierdzony uchwałą nr 30/2018r. Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US z dn. 26 kwietnia 2018 r.

A. Postanowienia wstępne

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity, Dz. U. 2017, poz. 2183 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Tekst jednolity, Dz. U. 2017, poz. 1789 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018, poz. 261).

 

II. Uprawnienie do nadawania stopnia naukowego

 1. Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych (zwanej dalej: Centralną Komisją) z dnia 21 grudnia 2015 r. Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej.

 

III. Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego

 1. Stopień naukowy doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.
 2. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki(Tekst jednolity, Dz. U. z 2018, poz. 87) lub w recenzowanych materiałach międzynarodowej konferencji naukowej*.
 3. Złożenie dokumentów wymaganych aktami prawnymi i niniejszym Regulaminem.

 

B. Szczegółowa procedura przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim

 

I. Zgłoszenie wniosku

 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia naukowego doktora, nazywana w dalszej części kandydatem, składa w sekretariacie Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego następujące dokumenty:
 • wniosek do Dziekana WKFiPZ US o wszczęcie przewodu doktorskiego, zawierający propozycję tytułu pracy, dziedzinę nauki, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, nazwisko dotychczasowego opiekuna naukowego proponowanego do pełnienia funkcji promotora, ewentualnie także drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego,
 • opinię opiekuna naukowego na temat przebiegu działalności naukowej osoby ubiegającej się o wszczęcie przewodu doktorskiego, uwzględniającą stopień zaawansowania pracy,
 • koncepcję pracy doktorskiej,
 • potwierdzoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys naukowy,
 • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeśli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora,
 • wykaz publikacji oraz informację o działalności popularyzującej naukę,
 • w uzasadnionych przypadkach, opinię komisji bioetycznej lub etycznej,
 • oświadczenie o gotowości do opłacenia kosztów przewodu doktorskiego (podpisanie umowy przedwstępnej),
 • dodatkowo osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia naukowego doktora może załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu stwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków prowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora)

 

II. Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego

 1. Dokumenty złożone przez Kandydata w sekretariacie Dziekana, Dziekan przekazuje Prodziekanowi ds. Nauki, który dokonuje analizy dokumentacji pod względem formalnym
 2. Rada Wydziału KFiPZ, na wniosek Dziekana Wydziału, powołuje Komisję Doktorską, złożoną z członków Rady, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej, której zadaniem jest dokonanieformalnej i merytorycznej oceny złożonej dokumentacji i koncepcji pracy.
 3. W skład Komisji Doktorskiej wchodzi co najmniej siedmiu samodzielnych pracowników nauki, w tym powołany przez Radę Wydziału Przewodniczący Komisji.
 4. Na posiedzeniu Komisji Doktorskiej kandydat przedstawia koncepcję rozprawy doktorskiej w formie prezentacji multimedialnej (wg wzorca określonego przez Radę Wydziału WKFiPZ US). Komisja dokonuje oceny merytorycznej koncepcji rozprawy, a jej Przewodniczący – w imieniu Komisji – formułuje wniosek do Rady Wydziału KFiPZ US w sprawie podjęcia uchwały o wszczęcie przewodu doktorskiego.
 5. Po zapoznaniu się z wnioskiem, Rada Wydziału KFiPZ US w głosowaniu tajnym podejmuje uchwały określone przez obowiązującą ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki i Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, tj. uchwały o:
 • wszczęciu przewodu doktorskiego,
 • powołaniu promotora.
 1. Opcjonalnie Rada Wydziału KFiPZ może dodatkowo wyznaczyć promotora pomocniczego (spełniającego istotną rolę w opiece nad doktorantem, planowaniu badań, ich realizacji i analizie wyników), kopromotora (w przewodach prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej) lub drugiego promotora (w przypadku przygotowywania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej).
 2. W kolejnych etapach postępowania doktorskiego członkami Komisji Doktorskiej stają się także:
 • promotor – po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały o powołaniu promotora pracy,
 • recenzenci – po podjęciu przez Radę Wydziału uchwały o powołaniu recenzentów.

III. Wyznaczenie komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich

 1. Kandydat składa do dziekana WKFiPZ US podanie o wyznaczenie egzaminów doktorskich
 2. Rada Wydziału KFiPZ na wniosek Przewodniczącego Komisji Doktorskiej powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w obszarze:
 • dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny nauki, do której ta dyscyplina należy i prowadzących działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny; w skład komisji wchodzi promotor;
 • dyscypliny dodatkowej w składzie minimum trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora lub doktora habilitowanego w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa, prowadzących działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny nauki;
 • nowożytnego języka obcego w składzie minimum trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają stopień co najmniej doktora.
 1. W posiedzeniach Komisji Doktorskiej oraz komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie może uczestniczyć promotor pomocniczy (bez prawa głosu), zaproszony przez Przewodniczącego Komisji Doktorskiej.

 

IV. Egzaminy doktorskie

 1. Kandydat przystępuje do egzaminów doktorskich przed złożeniem rozprawy doktorskiej.
 2. Terminy egzaminów ustala przewodniczący Komisji Doktorskiej w porozumieniu z członkami komisji przeprowadzającymi poszczególne egzaminy doktorskie.
 3. Egzaminy doktorskie oceniane są w skali od 2 (niedostateczny – niezdany) do 5 (bardzo dobry).
 4. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jednego z egzaminów doktorskich, Rada Wydziału – na wniosek doktoranta – może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, jednak nie więcej niż jeden raz i nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy.
 5. Egzamin z języka obcego stanowi potwierdzenie kompetencji językowych kandydata, zwłaszcza w zakresie dyscypliny naukowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.
 6. Bezpośrednio po zakończeniu poszczególnych egzaminów sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. W protokole umieszcza się treść zadanych pytań oraz uzyskaną ocenę z odpowiedzi na te pytania.

 

V. Warunki przygotowania rozprawy doktorskiej

 1. Rozprawa doktorska, przygotowana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie zagadnienia naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata i umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej w danej dyscyplinie naukowej.
 2. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki.
 3. Rozprawa doktorska może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wskazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy.
 4. Rozprawa doktorska winna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a przygotowana w języku obcym także streszczeniem w języku polskim.

 

VI. Złożenie rozprawy doktorskiej

 1. Kandydat przekazuje promotorowi (lub promotorom) pracę doktorską wraz ze streszczeniem w postaci oprawionego wydruku komputerowego.
 2. Promotor (promotorzy) przygotowuje (-ją) pisemną opinię na temat rozprawy doktorskiej, którą przekazuje razem z pracą doktorską Dziekanowi WKFiPZ US
 3. Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem powinna być złożona w Sekretariacie Wydziału KFiPZ w pięciu egzemplarzach (w tym egzemplarz do Biblioteki Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy doktorskiej zainteresowanym).
 4. Do wymaganych wydrukowanych egzemplarzy pracy powinna być także dołączona zapisana na informatycznym nośniku informacji elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora US nr 29/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim uczelnianego programu antyplagiatowego praca podlega sprawdzeniu przez ten program.
 5. W przypadku rozprawy doktorskiej stanowiącej samodzielną i wyodrębnioną część pracy zbiorowej, kandydat przedstawia promotorowi oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie (wyrażony procentowo i poprzez opis wykonanych przez nich czynności). W przypadku, gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu autorów doktorant przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów.
 6. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się na stronie internetowej Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US w dniu podjęcia przez Radę Wydziału uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej. Streszczenie pozostaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wydziału KFiPZ co najmniej do dnia nadania kandydatowi stopnia naukowego doktora.
 7. Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje podlegające zamieszczeniu na stronie internetowej Wydziału przekazuje się niezwłocznie po ich złożeniu do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zapisane na informatycznym nośniku danych
 8. Egzemplarz dopuszczonej do obrony pracy doktorskiej zostaje udostępniony do wglądu w Bibliotece Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

VII. Powołanie recenzentów

 1. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Doktorskiej, Rada Wydziału KFiPZ powołuje co najmniej dwóch recenzentów, których kandydatury są rozpatrywane w głosowaniu tajnym.
 2. Recenzentami rozprawy doktorskiej mogą być osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz dorobek naukowy w zakresie tematycznym odpowiadającym problematyce dysertacji doktorskiej, uzasadniający możliwość merytorycznej oceny pracy
 3. Recenzentami rozprawy doktorskiej nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Wydziału KFiPZ US lub/oraz będące pracownikami macierzystej jednostki doktoranta lub w stosunku, do których zachodzą uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
 4. Recenzenci zobowiązani są do przedstawienia recenzji, zawierających szczegółowe uzasadnienie oceny spełnienia warunków, wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy, w okresie dwóch miesięcy od dnia jej zlecenia.
 5. Na wniosek recenzenta (lub recenzentów) Rada Wydziału może uzależnić przyjęcie rozprawy od jej uprzedniego uzupełnienia lub poprawienia. Wówczas przekazuje kandydatowi oraz promotorom recenzje, zawierające sugestie, dotyczące korekty rozprawy. Skorygowana rozprawa jest ponownie kierowana do tych samych recenzentów, z prośbą o ponowną ocenę.
 6. Recenzenci przedstawiają drugą recenzję rozprawy doktorskiej w terminie jednego miesiąca od dnia jej zlecenia.
 7. Niezwłocznie po uzyskaniu ostatniej recenzji, Przewodniczący Komisji Doktorskiej przekazuje kopie wszystkich recenzji (także tych zawierających wniosek o uzupełnienie lub poprawę) oraz streszczenie rozprawy doktorskiej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów celem umieszczenia jej na stronie internetowej Komisji. Recenzje zamieszczane są także na stronie internetowej Wydziału KFiPZ US.

 

VIII. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony

 1. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Doktorskiej, Rada Wydziału – po zapoznaniu się z wynikami egzaminów doktorskich, rozprawą doktorską, opiniami promotora (promotorów) oraz recenzjami – podejmuje uchwałę (w głosowaniu tajnym) w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony w wyznaczonym przez nią terminie.
 2. W przypadku wniosku Komisji Doktorskiej o nieprzyjęcie rozprawy doktorskiej i niedopuszczenie jej do obrony, Komisja zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia swojej opinii Radzie Wydziału, która następnie podejmuje uchwałę w tej sprawie.
 3. Przewodniczący Komisji Doktorskiej zawiadamia inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej o miejscu i terminie obrony co najmniej dziesięć dni przed wyznaczonym terminem jej przeprowadzenia, a także zamieszcza informację o tym wydarzeniu w siedzibie Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego.
 4. W ogłoszeniu zawarta jest także informacja o możliwości zapoznania się z tekstem rozprawy doktorskiej w Bibliotece Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz z treścią streszczenia i recenzji na stronie internetowej Wydziału KFiPZ US.

 

IX. Bezpośrednie przygotowania do obrony

 1. Kandydat jest zobowiązany do sporządzenia autoreferatu, omawiającego problematykę podjętych badań oraz uzyskane efekty oraz pisemnych odpowiedzi na recenzje i złożenia ich w Sekretariacie WKFiPZ przed wyznaczonym terminem obrony.
 2. Doktorant przygotowuje swoje wystąpienie przed Komisją Doktorską w formie prezentacji multimedialnej.

 

X. Obrona rozprawy doktorskiej

 1. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji Doktorskiej. W posiedzeniu bierze udział promotor i co najmniej jeden z recenzentów.
 2. Obrona składa się z części jawnej i niejawnej.

a) W części jawnej przebiega według następującego planu:

 • Przewodniczący Komisji Doktorskiej dokonuje otwarcia posiedzenia, przedstawia przebieg dotychczasowych etapów przewodu doktorskiego i informuje, że kandydat:

– spełnia warunki wymagane przepisami dotyczącymi szczegółowego przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich,
– złożył pomyślnie egzaminy doktorskie,
– przedłożył rozprawę doktorską, która uzyskała pozytywne oceny recenzentów i została przyjęta oraz dopuszczona do obrony uchwałą Rady Wydziału KFiPZ,

 • promotor rozprawy doktorskiej dokonuje prezentacji sylwetki kandydata, a także przebiegu jego rozwoju naukowego oraz dorobku publikacyjnego,
 • kandydat referuje główne założenia i wyniki przeprowadzonych badań, przedstawiając je w postaci prezentacji multimedialnej,
 • recenzenci rozprawy doktorskiej przedstawiają swoje opinie na jej temat; w sytuacjach uzasadnionych wyższą koniecznością, dopuszcza się obecność tylko jednego recenzenta wówczas tekst jego recenzji odczytuje Przewodniczący Komisji Doktorskiej lub jeden z członków Komisji,
 • Przewodniczący otwiera publiczną dyskusję, w której mogą zabrać głos wszystkie osoby obecne na Sali,
 • kandydat odpowiada na uwagi zawarte w recenzjach oraz na pytania zadane w trakcie otwartej dyskusji.

 

b) W części niejawnej uczestniczą członkowie Komisji Doktorskiej. Na wniosek Przewodniczącego Komisji, do udziału w tej części może zostać zaproszony promotor pomocniczy oraz osoby, które zadały pytania Doktorantowi podczas obrony, jednak bez prawa do głosowania. Członkowie Komisji Doktorskiej, w tym promotor i recenzenci wyrażają swoją opinię na temat przebiegu obrony, ustosunkowania się Doktoranta do uwag zawartych w recenzjach oraz odpowiedzi na pytania. Po wysłuchaniu opinii i ewentualnej dyskusji, Przewodniczący Komisji Doktorskiej zarządza głosowanie w trybie tajnym w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej. Na wniosek recenzentów (obydwu lub jednego przy akceptacji drugiego), Przewodniczący Komisji może zarządzić drugie głosowanie (również tajne) w sprawie wyróżnienia pracy doktorskiej. Postulat wyróżnienia powinien być zawarty w przedstawionych przez recenzentów recenzjach pracy lub zgłoszony w trakcie dyskusji podczas niejawnego posiedzenia Komisji Doktorskiej. Przewodniczący Komisji Doktorskiej przygotowuje wniosek do Rady Wydziału KFiPZ US o podjęcie uchwały o nadanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej oraz o ewentualne wyróżnienie pracy.

c) W części jawnej, w której uczestniczy Doktorant, Przewodniczący Komisji Doktorskiej informuje zainteresowanego oraz zebranych o wyniku tajnego głosowania oraz o sformułowaniu stosownego wniosku do Rady Wydziału KFiPZ US.

XI. Nadanie stopnia naukowego

 1. Na posiedzeniu Rady Wydziału KFiPZ jej członkowie podejmują uchwałę o nadaniu kandydatowi stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej, przy czym do głosowania są uprawnieni członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.
 2. W przypadku zgłoszenia wniosku o wyróżnienie pracy doktorskiej, Rada Wydziału KFiPZ w wyniku tajnego głosowania podejmuje uchwałę także w tej sprawie.

 

XII. Zamknięcie przewodu doktorskiego

 1. Jeśli od daty wszczęcia przewodu doktorskiego minęło pięć lat i nie zakończył się on uzyskaniem przez kandydata stopnia doktora, Przewodniczący Komisji Doktorskiej powołanej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego zwraca się do kandydata z prośbą o potwierdzenie deklaracji kontynuowania przewodu. W przypadku jego braku, Rada Wydziału na wniosek Przewodniczącego Komisji Doktorskiej podejmuje uchwałę o zamknięciu przewodu.
 2. Wszczęty przewód doktorski zostaje zamknięty w przypadku, gdy:
 • w wyznaczonym terminie kandydat nie przystąpił do egzaminów doktorskich lub nie uzyskał z nich oceny pozytywnej,
 • kandydat nie przedstawił rozprawy doktorskiej,
 • kandydat uzyskał dwie negatywne recenzje,
 • Rada Wydziału nie przyjęła rozprawy doktorskiej i nie dopuściła do jej publicznej obrony,
 • na pisemny wniosek kandydata o zamknięcie przewodu doktorskiego.

 

 XIII. Odwołania

 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego doktora na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US może wnieść odwołanie od uchwał podjętych przez tę Radę do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem właściwej Rady w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada Wydziału KFiPZ US przekazuje odwołanie Centralnej Komisji wraz ze swoją opinią oraz dokumentacją przewodu w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania.
 2. O wyniku rozpatrzenia odwołania, zainteresowany zostaje poinformowany niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi z Centralnej Komisji przez Radę Wydziału KFiPZ US.

 

W sprawach nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Dziekan Wydziału KFiPZ po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Doktorskiej oraz Rady Wydziału KFiPZ US.

 

*  Fragmenty aktów prawnych w dosłownym brzmieniu zaznaczono kursywą.

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia dr 2018