Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia naukowego doktora, nazywana w dalszej części kandydatem, składa w Dziale Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego następujące dokumenty:

 • wniosek do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego o wszczęcie przewodu doktorskiego, zawierający propozycję tytułu pracy, nazwisko dotychczasowego opiekuna naukowego proponowanego do pełnienia funkcji promotora, ewentualnie także drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego,
 • wykaz publikacji opiekuna naukowego oraz opiekuna naukowego pomocniczego, potwierdzający ich działalność naukowo-badawczą w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej,
 • opinię opiekuna naukowego na temat przebiegu działalności naukowej osoby ubiegającej się o wszczęcie przewodu doktorskiego, uwzględniającą stopień zaawansowania pracy,
 • koncepcję pracy doktorskiej,
 • potwierdzoną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra,
 • kwestionariusz osobowy (wypełniony w programie word; plik dostępny na stronie internetowej),
 • życiorys naukowy kandydata,
 • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeśli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora,
 • wykaz publikacji kandydata oraz informację o działalności popularyzującej naukę,
 • oświadczenie o gotowości do opłacenia kosztów przewodu doktorskiego (podpisanie umowy przedwstępnej),
 • dodatkowo osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia naukowego doktora może załączyć potwierdzoną kopię certyfikatu stwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków prowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora),
 • wykaz publikacji opiekuna naukowego oraz opiekuna naukowego pomocniczego, potwierdzający ich działalność naukową w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej.

Każdy z wymaganych dokumentów należy przygotować jako odrębny załącznik.