projekt-europejski

 

Załącznik 1 – regulamin rekrutacji

Załącznik 2 – formularz rekrutacyjny

Załącznik 3 – ankieta motywacyjna do udziału w projekcie

Załącznik 4 – formularz uczestnika projektu

Załącznik 5 – oświadczenie uczestnika projektu

 

Dotyczy: projekt Rozwój kluczowych kompetencji studentów WKFiPZ US odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, nr projektu: POWR.03.01.00-00-K064/16

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w drugiej edycji Projektu, w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, pt: „Rozwój kluczowych kompetencji studentów WKFiPZ US odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, czyli: nabycie kwalifikacji zawodowych pokrewnych ze studiowanym kierunkiem, nabycie kwalifikacji z zakresu przedsiębiorczości, uzupełnienie kompetencji językowych o praktyczne posługiwanie się językiem angielskim w praktyce zawodowej.

Studenci ostatnich roczników studiów kierunków zdrowie publiczne, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne, uczestniczyli już w spotkaniach informacyjnych dotyczących projektu.

Wszystkie osoby chętne do udziału w tym przedsięwzięciu proszone są o zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie formularza rekrutacyjnego i ankiety motywacyjnej do udziału w projekcie (dostępne na stronie: wkfipz.usz.edu.pl / dla studentów: projekt europejski dla studentów), czytelne podpisanie w przeznaczonym do tego celu miejscu i złożenie u kierownika projektu lub specjalisty ds. studentów w terminie do 31. pażdziernika 2017 roku w pokoju nr 107 lub w sekretariacie Katedry Promocji Zdrowia, ul. Cukrowa 8 w Szczecinie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

Pozostałe oświadczenia, o których mowa w Regulaminie zostaną przekazane uczestnikom projektu w późniejszym terminie.

z wyrazami szacunku

dr Alicja Drohomirecka – specjalista ds. studentów

dr Marta Stępień-Słodkowska – kierownik projektu